Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Vaggeryds kommun

Orange taggsvamp hotas främst av skogsavverkning. Den tycks försvinna helt efter slutavverkning markberedning och plantering av skog, berättar Ellen Nystedt naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Foto: Johan Staaf

För att bevara en unik taggsvampskog har Länsstyrelsen beslutat om att upprätta Stensjökvarnskogens naturreservat.

I Stensjökvarnskogen finns bestånd med ovanliga taggsvamparter. Nio arter har hittats, varav fyra finns med på den nationella rödlistan över hotade växt- och djurarter, orange taggsvamp och dofttaggsvamp är två dem. Taggsvampen lever i direkt symbios med äldre granars rotsystem. De växer främst i gammal barrskog som fått växa utan större mänsklig påverkan.

– Det som är unikt med det här området är dess rika förekomst av hotade taggsvampar. Dessa svampar lever i direkt symbios med granarnas rotsystem, vilket innebär att de inte överlever en avverkning eftersom de är beroende av levande barrträdsrötter, säger Ellen Nystedt, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen.

Längs med sluttningen i reservatets södra del breder en gammal granskog ut sig. Här och var ligger och står döda träd precis som det ska i en naturskogsartad miljö. Luftfuktigheten är hög och jämn året om. Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för att de hotade mossorna vedtrappmossa och skogstrappmossa samt laven garnlav ska kunna leva.

Läs mer om arterna på Artfakta Länk till annan webbplats.

Syfte

Reservatet har bildats för att bevara ett barrskogsområde med hög biologisk mångfald med tre huvudområden.

  • Granskog med god förutsättning och rik förekomst av kontinuitetskrävande taggsvampar.
  • En ljusöppen barrblandskog
  • Granskog med naturskogskaraktär och stabilt klimat.

Området ska inom ramen för naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Här kan du läsa mer om Stensjökvarnskogens naturreservat.

Stensjökvarnskogens naturreservat. Heldragen svart linje markerar reservatsgräns.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping