Publiceringsdatum: 12 september 2018

Senast uppdaterad: torsdag 13 september, 09.30

Nätprovfiske i Jönköpings län 2015 och 2016

Bråarpasjön. Foto: Länsstyrelsen

I nyligen publicerade rapporter ingår sammanlagt 54 sjöar som nätprovfiskade i Jönköpings län 2015 och 2016. Resultaten visar att det fortsatt finns flera sjöar där fiskbeståndet uppvisar försurningsrelaterade skador. I Östersjön och Mossjön fångades ingen mört överhuvudtaget och i ytterligare 28 sjöar uppvisade mörten rekryteringsproblem.

Syftet med provfiskena har varit miljöövervakning, att göra statusbedömningar för vattenförvaltningen, samt att utvärdera kalkningens effekt på fiskfaunan i kalkade sjöar. I vissa fall utgjorde provfisket en uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörten försvunnit. Resultaten kan också användas för planeringen av det fortsatta arbetet med fiskevården i respektive sjö.

Mört är känslig för försurning och är en så kallad indikatorart. Mört används för att bedöma om en sjö har varit påverkad av försurningsrelaterade skador under de senaste åren. Fördelen med att använda mört är att den kan bli relativt gammal. Genom att identifiera årsklasser som saknas kan man exempelvis räkna ut vilket år sjön har påverkats av försurning. Dessutom behöver man inte utföra själva datainsamlandet under tidpunkten för själva påverkan, vilket är fallet med exempelvis vattenprover.

I rapporterna finns utöver försurningsbedömningar för respektive sjö även en analys av provfiskeresultatet innehållande bland annat jämförelser med tidigare provfisketillfällen och bedömningar av ekologisk status med avseende på fisk.

Utöver sjöarna som nämns i de här rapporterna provfiskade Länsstyrelsen även Bunnöppnas i nytt fönster, Furenöppnas i nytt fönster, Lyenöppnas i nytt fönster och Ramsjön 2015öppnas i nytt fönster samt Sommenöppnas i nytt fönster, Vidösternöppnas i nytt fönster och Lången 2016öppnas i nytt fönster. Dessa provfiskeresultat har publicerats i separata rapporter, som finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under fältarbetet, framförallt alla de som ställt upp med ideell arbetskraft.

Kontakt