Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statistik över män och kvinnor i landets älgförvaltningsgrupper 2018

Foto: Camilla Zilo, älgjakt, jakthund

En undersökning av fördelningen mellan män och kvinnor i landets älgförvaltningsgrupper visar en tydlig överrepresentation av män.

Syftet med undersökningen var att få en bild hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut hos ledamöterna i landets älgförvaltningsgrupper. Dels inom jägarintresset, dels inom markägarintresset samt totalt.

I varje älgförvaltningsgrupp sitter sex ledamöter, vilket totalt ger 816 platser varav tre var vakanta. Av återstående 813 platser var 42 besatta av kvinnor medan resterande 771 var män. Det är alltså totalt sett 5 % kvinnor.

Antalet kvinnor är 42 jämfört med 771 män och resultatet visar att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i landets älgförvaltningsgrupper.

Ett annat resultat är att det i stora drag ser likadant ut i hela landet. En majoritet av de kvinnliga ledamöterna fanns i Mellansverige.

En förklaring till resultatet är att det finns betydligt färre kvinnliga jägare, och även färre kvinnliga markägare. Av Sveriges 330 000 privata markägarna är 38 % kvinnor,
ca 125 000. På jägarsidan är siffran cirka 6 % av 300 000, det vill säga 18 000.

En jämnare representation kan innebära att fler frågor och perspektiv lyfts i arbetet i älgförvaltningsgrupperna. Jämn representation mellan kvinnor och män är också viktigt utifrån demokrati, delaktighet och påverkan.

Länsstyrelsen har uppdraget att belysa och analysera kvinnors och mäns villkor i sin verksamhet och att verka för jämställdhet.

Rapport nr 2018:22 Statistik över män och kvinnor i landets
älgförvaltningsgrupper 2018

Kontakt