Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer försvårar vattenuttag

Flodkräfta

Djurlivet far illa av torkan, i Sågån drabbas den hotade arten flodkräfta.

Med anledning av den pågående torkan är behovet av vattenuttag just nu stort i länet. Inom lantbruket behövs vatten bl a till bevattning och för att vattna djuren varför många lantbrukare nu ser över möjligheten att hämta vatten från sjöar och vattendrag. Just nu är dock nivåerna i länets ytvatten väldigt låga varför Länsstyrelsen uppmanar alla som inte redan har tillstånd att anmäla sina vattenuttag till myndigheten.

Allt för låga flöden i åar och vattendrag kan orsaka stor skada på det biologiska livet. Grunda bottnar som kan torrläggas om det inte finns tillräckligt med vatten är speciellt känsliga. För att undvika skador i miljön krävs generellt tillstånd till vattenuttag. Mindre uttag kan dock vara tillåtna utan tillstånd om det är uppenbart att inte vattenmiljön skadas. På grund av torkan och de låga flödena är risken för skada på livet i vattnet till följd av vattenuttag särskilt stor just nu.

— Till följd av den extrema torkan bedömer vi att uttag från ytvatten innebär en risk för skada på djurlivet i merparten av länets vattendrag och därför krävs tillstånd från Miljödomstolen eller beslut från Länsstyrelsen, säger Anders Eidborn, handläggare på enheten för naturskydd och tillsyn.

Uttag kan även nu ske utan tillstånd främst i större sjöar, men Länsstyrelsen rekommenderar ändå en kontakt med Länsstyrelsen vid ett planerat uttag.

— Vi inser att behovet av vatten, inte minst inom jordbruket, är stort. Men verksamheter med stort vattenbehov måste ändå bedrivas så att risken för skada på miljön minimeras. På sikt behöver de som är beroende av vatten säkra sin vattentillgång genom exempelvis vattenmagasin eller djupborrade brunnar, fortsätter Anders Eidborn.

Räddningsinsats för flodkräfta

En plats där torkan påverkat djurlivet är Sågån nedströms Elsabosjön i Jönköpings kommun. I ån finns flodkräfta, ett av få bestånd i länet.

- Vi fick in en anmälan från en mark- och fiskerättsägare om att ån var helt utan vattenflöde vilket riskerade att slå ut beståndet av flodkräfta. Vid besök konstaterades att insatser behövs eftersom vattnet var grumligt och helt stillastående, säger Adam Johansson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping.

Tack vare en snabb insats från markägaren har en smal fåra grävts vid utloppet från sjön där ett mindre rör lagts ner för att ge lite vattenförsörjning till de övre delarna av ån som var allra mest påverkade av det låga flödet.

- Åtgärden gjordes efter samråd med Länsstyrelsen och vi är glada för markägarens insats för att rädda flodkräftan, fortsätter Adam Johansson.

Kontakt