Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Odlingslandskapets kärlväxter är hotade

Vityxne. Fotograf: Lars Petersson.

Granspira, fältgentiana, brudsporre och vityxne är några av alla de växtarter som är på väg att försvinna från länet. I en ny rapport framtagen i samarbete med Floraväktarna ges en sammanställning av hotade kärlväxters utveckling i jordbrukslandskapet.

I Jönköpings län är 80 procent av de hotade kärlväxterna knutna till jordbrukslandskapet. Flera arter fortsätter att minska, både till antal plantor och utbredning. En anledning till detta är att många ängar och betesmarker har försvunnit eller vuxit igen och att brukningsmetoderna inom jordbruket har förändrats. I Jönköpings län har totalt 34 kärlväxter dött ut, varav 80 procent (27 stycken) fanns i jordbrukslandskapet.

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden som pekas ut i den svenska rödlistan (Artdatabanken) är igenväxning. Trots relativt många betesdjur i länet är det för få djur som betar markerna. Lantbruksföretagen blir större och färre vilket leder till förändrad koncentration av betesdjur, något som kan försämra skötseln av betesmarkerna.

För de mest hotade kärlväxterna finns det särskilda åtgärdsprogram. I åtgärds-programmen ges riktlinjer för hur den negativa trenden ska kunna vändas. För flera arter har det gjorts riktade åtgärder som insådd, utplantering, slåtter och räfsning vilket har lett till att vissa arter sakta börjat återhämta sig.

 Läs rapporten "Floraövervakning i odlingslandskapet". Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping