Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 maj 2022 klocka 08.30 - 16.30

Narkotikakonferens med fokus på -

narkotika i lokalsamhället

En person som går genom en tunnel

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika! Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader - en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare.

Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom entralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten. På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Digital sändning

För att delta på konferensen klickar du på följande länk:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDJ9NEvnJ3j8ZhHrWaV43rBbc3Gvn99j Länk till annan webbplats.

08:30 Registrering av deltagare på plats i Växjö konserthus

09.00 Inledning av dagen (Digital sändning startar)

09.25 Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändningen bland vuxna i Sverige.

– Charlotta Rehnman Wigstad, direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

  • Hur skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika socioekonomiska grupper?
  • Står någon socioekonomisk grupp för en majoritet av användningen?

Det är huvudfrågorna som beskrivs i en rapport från undersökningen Vanor och Konsekvenser. Undersökningen bygger på svar från runt 6 800 personer i åldern 25–64 år och genomfördes inom ramen för ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån tre olika definitioner: utbildning, ysselsättning och inkomst.

10.05 Polismyndighetens inhämtningsuppdrag gällande kriminell påverkan på lokalsamhället

– Mats Trulsson, brottsförebyggande samordnare Polisregion Syd

Varje år gör Polismyndigheten en inhämtning gällande kriminell påverkan på lokalsamhället. Flera polisregioner genomför även årliga lokala trygghetsmätningar som bland annat ger en bild av invånares uppfattningar av narkotika i samhället.

Hur inhämtningen går till och vad den innebär kommer presenteras under passet tillsammans med en lägesbild utifrån de resultat man kunnat se i dessa och i de lokala trygghetsmätningarna.

10.45 -11.05 Paus

11.05 Narkotikamarknader i Sverige

– Katharina Tollin, Enhetsråd, Brottsförebyggande rådet.

Brå har, på uppdrag av regeringen, genomfört en studie av narkotikamarknader i Sverige. Undersökningen ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisering - från smuggling till distribution, gatuförsäljning, internethandel och köpare på olika marknader.

Presentationen ger en överblick över de viktigaste slutsatserna från Brås rapport. Narkotikasmugglingens professionalisering, kriminella nätverks strävan efter att "äga" lokala narkotikamarknader i socialt utsatta områden och likheter och skillnader mellan internet- och gatumarknaden är några av de teman som kommer att beröras.

11.50 Växjö kommuns förebyggande arbete med insatser som gör skillnad.

– Magnus Wibert- Biträdande avdelningschef, avdelning barn och familj, Växjö kommun.

– Anders Gustafsson – Enhetschef för områdesbaserat arbete, Växjö kommun.

– Marcus Holmqvist – Säkerhetschef, Växjö kommun.

Växjö kommun har under många år arbetat för att skapa god levnadsvillkor i stadsdelen Araby. En beskrivning kommer ges på hur kommunen stödjer barn och föräldrar från graviditet, under uppväxtåren och som unga vuxna. Kommunen berättar vidare om sitt arbete för att skapa en boendemiljö här och nu som underlättar för att bedriva ett långsiktigt främjande- och förebyggande arbete i området.

12.25 - 13.25 Lunch

13.25 Öppna drogscener, skjutningar och sociodemografi– Mia-Maria Magnusson, polis och forskare Polisregion Stockholm

Områden med öppen droghandel, skjutningar eller både och kommer i denna föredragning att diskuteras utifrån sociodemografiska faktorer och brottskoncentration. Med en kategorisering av olika typer av områden kan olika metoder och samverkansparter lättare prioriteras i det brottsförebyggande arbetet.

Utifrån forskning på området kommer denna presentation lyfta sätt att bemöta effekterna av öppna drogscener på regional och lokal nivå.

14.05 Situationellt drogförebyggande arbete – utifrån din lokala kontext.

– Ann Rönnäng, Polisregion Väst och Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen, Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalands län och Polisregion Väst har tagit fram ett metodstöd för att uppmuntra till fysiska åtgärder på en plats för att minska droghantering.

Metodstödet heter Drogfriaplatser (Drogfriaplatser.se) och riktar sig till kommunala brotts- och drogförebyggare samt kommunpoliser och/eller andra lokala poliser och aktörer, som vill arbeta i samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten på en plats.

14.35 Plattformar För Framtiden- Långsiktigt förebyggande arbete.

– Peter Magnusson, föreståndare Underground Råslätt.

Underground i stadsdelen Råslätt har bedrivits under 15 år på ideell grund, med stöd från Jönköpings kommun. Genom ett framgångsrikt arbete med integration och nätverksbyggande har plattformar byggts upp för att skapa en positiv fritid för ungdomar i regionen. Bland annat erbjuds ungdomar sommarpraktik, extra studiestöd och hjälp att ta körkort.

Ytterligare en viktig del ligger i demokratifrågor och samhällsinflytande. Arbetet sker i nära samverkan med områdespolis och socialtjänst för att erbjuda unga alternativ till att inte bruka narkotika eller hamna i gängkriminalitet.

15.10-15.30 Paus

15.30 Stöd i arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

– Elisabet Sjöström, utredare socialstyrelsen

– Christina Söderberg, utredare BRÅ

– Emma Ravald, verksamhetsutvecklare NOA Polisen

Under passet kommer en presentation ges av en lathund för skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal (SSPF) och sociala insatsgrupper (SIG) som lanseras i vår.

Utöver detta presenteras även en vägledning som tagits fram för SIG med utgångspunkt i risk, behov och mottaglighetsprinciperna (RBM).

Kartläggning av fältarbete riktat mot barn och unga

– Maria Branting, utredare socialstyrelsen

Socialstyrelsen berättar utifrån en kartläggning som genomfördes 2021 hur fältarbetet bedrivs i olika kommuner. Några av frågeställningarna som kommer besvaras är:

  • Hur vanligt är fältarbete och hur organiseras arbetet?
  • Vilka arenor verkar fältarbetarna på?
  • Vilka målgrupper inriktas arbetet mot och vilka arbetssätt använder man?

16.30 Avslutning

VAR:
Konserthuset i Växjö. Det är även möjligt att delta digitalt via länk.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 maj 2022

Anmäl dig - Delta på plats i Växjö konserthus

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Anmälan är bindande och det är begränsat antal platser för att delta på plats i Växjö. Vid förhinder att delta, meddela oss snarast.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.30.

Anmäl dig - Delta digitalt via länk

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 maj klockan 09.00.

Kontakt