Miljöpolicy

I vårt dagliga arbete på Länsstyrelsen strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling. Miljöpolicyn visar vårt gemensamma förhållningssätt och gäller för hela verksamheten. Vi är miljödiplomerade och jobbar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan.

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Jönköpings län
En långsiktigt hållbar utveckling ska främjas genom att de nationella miljökvalitetsmålen får genomslag i länet i samverkan med en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Länsstyrelsen ska aktivt upprätthålla och öka miljökompetensen hos de anställda.

  • beaktar miljöfrågorna på ett tidigt stadium i verksamheten
  • minskar versksamhetens direkta miljöpåverkan
  • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
  • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
  • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
  • följer gällande miljölagstiftning och andra krav

 

Miljödiplomering

Kontakt