Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

OBS! Under veckorna 29-31 har vi ingen möjlighet att svara på frågor om restaureringsstöden!

Ansökningsperiod

Det kommer att finnas två ansökningsperioder under 2024. Fler ansökningsperioder kommer under kommande år.

Den första ansökningsperioden var öppen 4 juni-16 juni 2024. I denna period prioriterades endast åtgärder som kan påbörjas under sommaren 2024.

Den andra ansökningsperioden är öppen 1 juli-31 augusti. I denna period kommer åtgärder som kan påbörjas under hösten 2024 och framåt prioriteras.

Sista dag att lämna in ansökan om utbetalning inklusive fakturor och kostnad för faktiskt arbete 2024 är den 15 november 2024.

Observera att stöd inte får lämnas för en åtgärd som har påbörjats innan beslut om stöd har fattats.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Privatpersoner, statliga myndigheter och kommuner kan inte söka. En intresseanmälan är ingen garanti för att få stöd, utan länsstyrelsen kan komma att behöva prioritera bland inkomna intresseanmälningar.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om stödet.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statligt stöd för restaurering av ängsmark, betesmarksättning och hamling, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Riktvärden för olika kostnader Pdf, 163.5 kB.

Observera: under det år du anger att du ska göra en insats behöver en ansökan om utbetalning inkomma till länsstyrelsen senast 15 november. Detta innebär t ex att insatsen för aktuellt år behöver genomföras i god tid innan 15 november och inte under kommande vinter. Detta för att utbetalningen ska ske senast 31 december.

Planerar du att genomföra åtgärden under vintern 2024/2025 ska du därför ange insatsen som att den sker år 2025.

Du får bara stöd de år som en åtgärd utförs.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Restaureringen ska bidra till att bevara, stärka, utveckla eller återställa markens eller trädets höga naturvärden. Stödet uppgår till högst 70 procent av dina godkända kostnader för åtgärder som behövs för restaureringen. Restaureringen kan utföras under 1–5 år mellan 2024–2028 beroende på hur omfattande åtgärderna är. Exempel på åtgärder är avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete. Du kan även söka stöd för stängsling, men vid högt stödtryck prioriteras andra restaureringsåtgärder.

Stöd lämnas inte till

Åtgärder som du enligt lag är skyldig att göra eller inte får göra, eller åtgärder som har påbörjats innan beslut om stöd har fattats av länsstyrelsen. Du kan inte heller få ersättning för åtgärd som du har fått annat offentligt stöd för eller åtgärd som avser mark som du har fått statligt stöd eller EU-stöd för avseende skötselåtgärder inom fem år före ansökningstillfället, eller andra åtgärder som syftat till att bevara eller återställa biologisk mångfald inom tio år före ansökningstillfället. Länsstyrelsen får medge undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

Prioriterade områden för stöd

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån många olika faktorer. Det finns gemensamma prioriteringar för hela landet, men varje län kan också prioritera utifrån lokala förutsättningar. För Jönköpings län kommer följande faktorer att bidra till högre prioritering för en ansökan om att restaurera ängs- eller betesmark:

 • Restaurering av slåtterängar.
 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Värdetrakter, exempelvis för gräsmarker, hamlade träd och fladdermusarten barbastell.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel tillgång till betesdjur).
 • Områden där det finns nyckelbiotoper med värden kopplade till hävdpräglade marker, till exempel lövängsrest eller ädellövträd.
 • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
 • Värdetrakter för hamlade träd Pdf, 1.7 MB.. Gäller för restaureringshamling.

OBS! Ansökningar där åtgärden kan påbörjas under sommaren 2024 prioriteras i första ansökningsomgången, se nedan.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel gråal eller blomsterlupin).
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har en begränsad summa pengar. Om vi får in fler ansökningar än pengarna räcker till måste vi prioritera bland dem. Det innebär att även en ansökan för artrika marker kan få avslag om det finns andra marker som har ännu högre värden. Detsamma gäller restaureringshamling av träd.

Viktigt att tänka på

Syftet med stödet är att bidra till restaurering av marker och träd som sedan sköts regelbundet efter avslutade restaureringsåtgärder. Restaureringen ska ses som en start på en återupptagen skötsel. Om du inte tror att det kommer att vara möjligt att sköta marken kontinuerligt med slåtter eller bete eller träden med regelbunden hamling ungefär vart femte år efter restaureringen bör du inte söka stödet.

Nödvändiga samråd, dispenser eller tillstånd för restaureringen eller restaureringshamlingen ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs.

Samråd eller dispens gällande restaureringshamling Pdf, 371.8 kB.

Anmälan till Skogsstyrelsen

För att följa skogsvårdslagen kan en anmälan till Skogsstyrelsen vara nödvändig innan någon åtgärd påbörjas. Anmälan lämnas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan åtgärd påbörjas. För åtgärder i ädellövskog ska anmälan göras och beslut fattas innan åtgärd påbörjas. För övrig skog ska anmälan göras om arealen överstiger 0,5 ha och åtgärd får påbörjas efter 6 veckor (inget beslut fattas). För mer information och blanketter, se Skogsstyrelsens webbsida:

Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vad händer efter restaureringen?

Efter restaureringen bör du sköta marken med bete eller slåtter och trädet med regelbunden hamling. Det finns möjlighet att ansöka om miljöersättning för skötsel av ängs- och betesmarker från Jordbruksverket efter avslutad restaurering. Det kan dock ibland behövas några säsonger med skötsel för att få den struktur och det fodervärde på marken som krävs för att få miljöersättning. Restaureringsstödet och Jordbruksverkets miljöersättningar är inte kopplade så du behöver själv ha koll på att marken uppfyller de krav som ställs på marker inom Jordbruksverkets regelverk när du ansöker hos dem.

För de restaurerade träden finns i dagsläget ingen ersättning att söka för den fortsatta regelbundna hamlingen.

Övriga upplysningar

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge rådgivning inför en restaurering. Då går vi igenom vilka natur- och kulturvärden som finns på din mark samt vilka åtgärder som är lämpliga för att dessa ska bevaras och utvecklas. Här kan du anmäla intresse för enskild rådgivning:

Enskild rådgivning, betesplanering på naturbeten

Ansökan för att söka stöd för restaureringsåtgärder

OBS! Om du stannar mer än 30 minuter på denna sida innan formuläret skickas in, kan det ibland uppstå problem. Om du upplever problem med formuläret eller vill vara på den säkra sidan, rekommenderar vi att mejla uppgifterna enligt vad vi önskar få in i formuläret.

Mejla till vår handläggare: kristin.norkvist@lansstyrelsen.se

OBS! Under veckorna 29-31 har vi ingen möjlighet att svara på frågor om restaureringsstöden!

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, företag, markägare, ideell förening eller kommunalt bolag som ansvarar för eventuell restaurering.
Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för: * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för:


Är eller har marken/trädet varit föremål för tidigare statliga stöd eller EU stöd? * (obligatorisk)
Är eller har marken/trädet varit föremål för tidigare statliga stöd eller EU stöd?Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd
Exempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd för att skapa ny betesmark med höga biologiska värden.
Områdesinformation
Har du haft enskild rådgivning på den aktuella marken? * (obligatorisk)
Har du haft enskild rådgivning på den aktuella marken?Till exempel igenvuxen betesmark med grova ekar och värdefull flora (nämn gärna arter om du kan).

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.
Utformning

Ange arealen i hektar. Ange gärna trädslag på de träd som ska restaureringshamlas. Stöd betalas inte ut för alm och endast för friska askar.Hänvisa till rådgivningsbrev om du har fått ett sådant.

Exempelvis bete, slåtter eller hamling. Ange gärna djurslag om det ska bli en betesmark.

Behöver det göras flera insatser per år under flera år för att nå önskat resultat? Vilka år och insatser? Du kan även hänvisa till rådgivningsbrev om informationen finns där.
Kostnad
Bifoga egen uträkning.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete. Se pdf-fil med riktvärden längre upp på sidan under "Vad kan jag få för stöd?".


Skriv 0 om endast eget arbete

Skriv 0 om inget eget arbete ska göras

Nedanför formuläret hittar du en färdig excel-fil som du kan använda.

Är det något annat du vill att vi ska veta, skriv det här.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss