Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stödet går inte längre att söka hos Länsstyrelsen

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning. Du kan söka liknande stöd för bredbandsutbyggnad hos Post- och telestyrelsen.

Bredbandsstöd på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

För bredbandstödet finns det enbart nationella kriterier. Du kan läsa mer om hur din ansökan bedöms och prioriteras i kapitel 9,2 i den regionala handlingsplanen.

Offentligt samråd med marknaden för bredband

Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd på kommersiella villkor inom hela eller delar av något av områdena som du ser här nedan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Det offentliga samrådet (annonsering av bredbandskartan) finns tillgängligt på vår webbplats i 30 dagar. Detta ger dig möjlighet att se om det finns kommersiellt intresse av att bygga bredband i det sökta området. Rimlighetsbedömningen som görs av oss på Länsstyrelsen avgör därefter om det är ett stödberättigat område.

Budget för Jönköpings län

Det finns inga pengar i denna åtgärd under förlängningsåren i Landsbygdsprogrammet 2021-2022.

Du kan få stöd för 60 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 40 procent ska finansierat med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.

Så här ser handläggningsprocessen ut:

  • Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in
  • Urval – ansökningar poängsätts och prioriterade ansökningar väljs ut utifrån urvalskriterierna
  • Handläggning - handläggning och komplettering av prioriterade ansökningar
  • Beslutstillfällen – Länsstyrelsen fattar löpande beslut på de ansökningar som är prioriterade förutsatt att de klarar övrig laglighetsprövning

Ansök om utbetalning

Du som har beviljats stöd kan ansöka om slututbetalning. Det går bara att göra först när du har fått ditt beslut, din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Vid besiktningen ska intyg utfärdas av en från stödmottagaren oberoende part. En oberoende part kan till exempel vara en certifierad eller godkänd besiktningsman för Robust fiber eller motsvarande. Det kan också vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Underlaget för intyget ska kunna verifieras vid kontroll.

INTYG - dokumentation vid slutbesiktning av bredbandsstöd

- Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

INTYG - dokumentation av förvaltningsplan för bredbandsnät

- Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping