Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb. Du kan till exempel få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du driver ett företag på landsbygden och din investering inte har direkt koppling till jordbruksverksamhet. Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Stödet är öppet för ansökan. Ansökningar tas emot och handläggs löpande i den turordning som de kommer in.

Du kan läsa mer om hur din ansökan bedöms och prioriteras i kapitel 8.4 i den regionala handlingsplanen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyser under sommaren 2 419 827 kronor till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument.

Ansökningsperiod: 10 juni – 5 september 2022

Vildsvinspaketet
Regeringen delade under våren 2020 ut det så kallade vildsvinspaketet med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ett led i detta uppdrag är att tilldela medel till länsstyrelserna för investeringar som underlättar för vildsvinsköttets väg till konsument. För att säkerställa att pengarna går till hanteringen av vildsvin gör Länsstyrelsen nu en utlysning.

Vem som kan söka
Småföretagare på landsbygden i Jönköpings län med annan verksamhet än jordbruksverksamhet eller jordbruksföretag som vill bredda sin verksamhet och som investerar i vilthanteringsanläggningar eller uppsamlingscentraler kan ansöka om stöd.

När du ska söka
Utlysningen är öppen under perioden 10 juni – 5 september 2022. Om ansökan kommer in efter denna period hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. I Jönköpings län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare inom åtgärden. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Exempel på kostnader som du kan få stöd för är:

  • köp av nytt material och ny fast inredning
  • köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar inom vilthantering kopplat till vildsvin
  • köp av konsulttjänster för planering och genomförande av investeringen

Exempel på kostnader som du inte kan få stöd för är eget arbete. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För att komma i fråga för stöd ska du bifoga följande underlag

  • En utförlig beskrivning av investeringen
  • Affärsplan och detaljerad budget
  • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggningen av din ansökan ska den vara komplett i e-tjänsten och innehålla obligatoriska bilagor. Du ska namnge ansökan ”Vildsvin, nya jobb”.

Komplett ansökan ska ha inkommit till oss senast 5 september.

Så här bedömer vi din ansökan
Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas utifrån urvalskriterier i den regionala handlingsplanen. Prioritering av ansökningar inom investeringsstöd till nya jobb genomförs genom en kombination av nationella och regionala urvalskriterier. Minst två urvalskriterier måste ge poäng och ansökan måste få minst 200 poäng för att komma i fråga för stöd. Ansökan behöver alltså inte få poäng utifrån alla kriterier. De ansökningar som har högst poäng beslutas löpande till dess att den tilldelade budgeten för dessa ärenden är slut.

Du kan läsa mer om urvalskriterierna och om hur de viktas i kapitel 8.4 i den regionala handlingsplanen. Där kan du även hitta bedömningsgrunderna för denna utlysning.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden i länets regionala handlingsplan (PDF) Pdf, 281.5 kB.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst
Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på Mina Sidor. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Försumbart stöd

Detta är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd från andra myndigheter eller organisationer och nedsättningar av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 200 000 euro under en treårsperiod.

I Jönköpings län kan du högst få 600 000 kronor i stöd under en treårsperiod.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Ansök om stöd

Du ansöker om investeringsstöd för nya jobb i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Hos Jordbruksverket får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping