Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Loggan för Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Upp till 90 procent statligt bidrag kan beviljas beroende på vilken
åtgärd man söker för.

Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till en bättre havs- och vattenmiljö. Huvudinriktande är fortfarande åtgärder som minskar belastningen av kväve och fosfor i sjöar och vattendrag.

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär att det nu finns möjlighet att få en större andel av en åtgärd finansierad, upp till 90 procent. 90 procent gäller åtgärder som minskar internbelastning i sjöar, för alla andra åtgärder är taket 80 procent. Dessutom är det möjligt att söka bidrag för fler typer av åtgärder. Nu kan även åtgärder som rör miljögifter (fritidsbåtar), omhändertagande av förlorade fiskredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Det alltså utöver åtgärder som har som mål att minska mängder av näringsämnen i vatten.

Vilken typ av åtgärd kan få LOVA-bidrag?

Bidrag kan ges för att planera och genomföra konkreta åtgärder som ska leda till minskade mängder av näringsämnen i vattendrag, sjöar och hav. Övergödningsinsatser är och kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området. Nytt är även att LOVA-stöd kan fås för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Stöd kan ges även till uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt ovan. Bidrag kan inte sökas för projekt som redan har påbörjats eller för åtgärder som enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföras.

Exempel på åtgärder:

 • Etablering eller restaurering av våtmarker
 • Lågflödesmuddring i sjöar
 • Biomanipulering
 • Sjörestaurering
 • Kretsloppslösningar för enskilda avlopp
 • Dagvattenprojekt
 • VA-planer
 • Näringsreducerande åtgärder inom jordbruket (exempelvis olika former av skyddszoner mot vattendrag)
 • Båtbottentvätt
 • Åtgärdande av vandringshinder
 • Biotopvårdsåtgärder
 • Andra kreativa initiativ som syftar till att minska näringsbelastningen i sjöar och vattendrag

På Havs-och Vattenmyndighetens hemsida kan du söka de projekt som har beviljats och genomförts tidigare.

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö länk till annan webbplats(välj ”LOVA” under projektgrupp).

Ansökan om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för 2020 är den 29 februari 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Blankett

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

LOVA – lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till jonkoping@lansstyrelsen.se

Blanketten ska även skickas i Excel-format.

Kontakt