Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Granbarkborre

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Den åttatandade granbarkborren är en liten skalbagge som lever under barken på gran. Den är ett naturligt inslag i vår fauna och innebär normalt inte några problem. I dagens landskap där skogsbruket till stora delar inriktat sig på granodling så kan gynnsamma förhållanden för granbarkborren innebära att den förökar sig så mycket att den orsakar stora skador.

De senaste årens somrar har varit torra stora delar av Sverige. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Den långa varma sommaren 2018 har även inneburit att granbarkborren kunnat svärma fler gånger än normalt.

På grund av torkan har stora angrepp av granbarkborre noterats i flera granskogar runt om i länet. Ofta uppstår sådana större angrepp efter stormar när det finns gott om träd som nyligen fallit i skogen. Det normala är att granbarkborren angriper nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt.

Granbarkborre lever bara i gran och det finns mycket gran i landskapet. När det blir långvarig torka eller stormar kan det helt plötsligt finnas ett obegränsat utbud av yngelmaterial för granbarkborre. Granen har grunt rotsystem och är mer utsatt för torkstress än andra trädslag. Speciellt tydligt är det att gran på grunt jorddjup, gran på lättdränerade grusiga marker, gran på dikade torvmarker och gran på organiska jordar (fd odlingsmark) drabbats hårdast av torkan. Det blir lätt för granbarkborren att besegra granar på sådana marker när det blir torrsommar.

Förutom att den varma och torra sommaren gjorde granarna torkstressade så medförde värmen och torkan att granbarkborren förökade sig fler gånger än normalt. Det blev två generationer istället för en och dessutom hann granbarkborrarna med flera omsvärmningar. Det har än så länge varit ovanligt med två generationer samma år men med allt varmare och torrare somrar kan det bli vanligare.

När den nya generationen som kläcks ut mitt i sommaren väljer att svärma istället för att övervintra så är granarna nästan försvarslösa. Trädens försvar med kådflöde och gifter är nästan helt utslaget och granbarkborren kan lyckas med angrepp i nästan vilken gran som helst. Om det finns många granar i samma storlek och ålder ökas granbarkborrens chans att massföröka sig

Sammantaget kan vi konstatera att det är fullt naturligt att det kan bli onaturligt mycket granbarkborre när det finns onaturligt mycket likåldrig och ensartad granskog när väderförutsättningarna blir rätt för granbarkborren!

Skyddad natur som naturreservat är oftast dåliga miljöer för granbarkborre. Anledningen är att skogen har en varierad blandning av trädslag och träd i olika åldrar. Sådana skogar är mindre känsliga för stormar och torka som kan ge upphov till en ökad population av granbarkborre. I skyddade områden pågår inte skogsbruk och därför skapas väldigt få träd eller träddelar där granbarkborren kan föröka sig. Dessutom innehåller skyddade områden mycket död ved där barkborrarnas naturliga fiender kan utvecklas. I de skyddade områdena finns sällan de täta jämnåriga granbestånd som gynnar granbarkborren mest när torka eller storm slår till.

Eftersom de skyddade områdena ofta är små påverkas de mycket av vad som händer i omgivande produktionsskogslandskap. När barkborrepopulationerna blir så här stora i det omgivande landskapet finns risk att populationen av granbarkborre ökar även i naturreservat och biotopskydd. I områden med ovanliga arter beroende av gamla granar och kontinuitet av granskog så kan onormalt stora populationer av granbarkborre utgöra ett hot mot naturvärdena. Vi vet att det finns granar angripna även i dessa områden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inventerar de skyddade områdena för att få en bättre bild av omfattningen.

Skötsel och åtgärder i naturreservat ska ske enligt reglerna i reservatens beslut och skötselplaner. Dessa regler är anpassade utifrån vilka naturvärden som finns i just det området. Därför skiljer sig reglerna åt i olika reservat.

Länsstyrelsen kommer att fortsätta följa utvecklingen av granbarkborre i naturreservat med granskog. Eftersom vi i nuläget har mycket begränsade medel för att utföra skötselåtgärder är vi tvungna att prioritera åtgärder som gynnar naturvärdena mest.

Åtgärder för att begränsa barkborre kommer att sättas in i reservat där angrepp hotar höga naturvärden kopplade till gran. Att bekämpa granbarkborre i sådana områden är svårt men det finns några åtgärder som kan vara möjliga att sätta in.

Vidare kommer angrepp i områden där gran ska avvecklas för att gynna andra naturvården att utföras.

Länsstyrelsen kommer också att fortsätta det långsiktiga arbetet med att reducera granandelen i de allra flesta skyddade områdena. Inväxningen av gran i olika naturtyper är ett allvarligt hot mot naturvärdena. Gynnandet av andra trädslag gör dessa miljöer odugliga eller mindre gynnsamma för framtida barkborreangrepp.

Vilka åtgärder som Länsstyrelsen kommer att göra beslutas från fall till fall beroende på områdets förutsättningar, naturvärden, storlek på angrepp och vilka regler som gäller. Vi strävar efter att åtgärderna ska ha så stor effekt som möjligt med rimliga insatser. Åtgärderna kommer att gå ut på att förhindra barkborrelarvernas utveckling genom barkning samt i mindre omfattning att avlägsna moderdjuren och ägg genom borttransport av nyangripet virke.

Ett vanligt missförstånd är att granbarkborren lever i död ved och därför städas all död ved bort från skogarna. Granbarkborren lever av färskt trä, antingen nyfallna granar eller levande granar. Träd som fallit/dött för ett år sedan är alldeles för gamla för granbarkborren. Granbarkborren är ute efter den färska innerbarken som finns bakom den grövre yttre barken. Tänk också på att det bara är gran som gäller, andra trädslag är ointressanta för barkborren.

Att plocka bort äldre död ved från skogarna kan förvärra situationen eftersom den döda veden bidrar till mångfald i skogen. Den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender som myrbagge och tretåig hackspett.

Allmän myrbagge -en naturlig fiende till granbarkborren.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss