Ansökan om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Ansökan om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag - digital blankett

Sökande

Medsökande

Fastighet/fastigheter som berörs av åtgärden
Nuvarande markanvändning, vegetation, djurliv, avstånd till vattendrag/småvatten


Storlek, bredd, djup, bottens beskaffenhet (stenigt, grusigt, dyigt)

Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, pilevall, källa, småvatten, öppet dike, märgelgrav
Berörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken) eller naturreservat

Till ansökan ska bifogasAnge här om du har större filer
Ansökan är kostnadsfri
Tips!
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till upphävandet av strandskydd vid små sjöar och vattendrag som ni hittar på www.naturvardsverket.se, sök på upphävande av strandskydd. Skicka gärna med ytterligare information, till exempel inventeringsrapporter, som kan underlätta handläggningen av ärendet. Vid frågor kontakta Länsstyrelsen på telefon: 010-223 60 00 alternativt e-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Kontakt