Ansökan om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Tips! Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till upphävandet av strandskydd vid små sjöar och vattendrag som ni hittar på

Upphävande av strandskyddet i det enskilda fallet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skicka gärna med ytterligare information, till exempel inventeringsrapporter, som kan underlätta handläggningen av ärendet.

Vid frågor kontakta Länsstyrelsen

  • telefon: 010-223 60 00
  • e-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Ansökan är kostnadsfri.

Ansökan om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Fastighet eller fastigheter som berörs av åtgärden
Nuvarande markanvändning, vegetation, djurliv, avstånd till vattendrag/småvatten


Storlek, bredd, djup, bottens beskaffenhet (stenigt, grusigt, dyigt)

Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, pilevall, källa, småvatten, öppet dike, märgelgrav
Berörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken) eller naturreservat

Till ansökan ska bifogasAnge här om du har större filer
Sökande

Medsökande

Kontakt

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-223 61 42

Telefontid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-15.30.

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss