Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

En regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län har tagits fram i syfte att öka och bredda matproduktionen. Målet är att länets livsmedelsföretagare genom ökad konkurrenskraft och bättre affärssystem ska kunna bidra till ökad produktion för både inhemsk konsumtion och export av svenska livsmedel. Allt detta på ett långsiktigt hållbart sätt inom ramen för Agenda 2030.

Strategin utgår från målsättningar och insatsområden i den nationella livsmedelsstrategin, med anpassning till länets förutsättningar. Visionen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin, Nära till bra mat, innebär att det ska vara enkelt att producera, sälja och välja mat som är bra för miljön, klimatet och hälsan samt ger sysselsättning och tillväxt i länet.

Jönköpings län har en lång historia av att producera livsmedel och vi är övertygade om att den regionala matproduktionen är en framtidsbransch!

Fem fokusområden

Förhoppningen är att den regionala strategin ska bidra till att sysselsättningen och kompetensen inom branschen ökar samtidigt som miljömålen nås. För att lyckas med det har vi valt att fokusera på fem olika områden: produktion, innovation, göra affärer, attityder och självförsörjningsgrad.

På gång under 2020

Under 2020 kommer vi att arbeta med att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för respektive fokusområde.

Vår regionala livsmedelsstrategi är framtagen i samverkan med många aktörer – LRF, Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Elmia, Jönköpings kommun, Jönköping University, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län – och i dialog med länets kommuner, företagare och regionala livsmedelsaktörer. Det är vi tillsammans som ska göra verklighet av strategin.

Mycket arbete görs redan i länet och många aktörer är involverade. Vi ser gärna att fler aktörer inom livsmedelskedjan är delaktiga i arbetet med länets livsmedelsstrategi. Ta kontakt med oss på Länsstyrelsen om du har några frågor eller idéer som rör livsmedelsstrategin.

Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030länk till annan webbplats

EU flagga

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping