Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett rikt odlingslandskap

De svenska betesmarkerna och slåtterängarna är en del av vår levande kulturhistoria. Spår efter tidigare lantbrukares slit med att stenröja åkermark syns överallt i form av små åkerlappar, odlingsrösen och stenmurar.

Dessa och andra spår som byggnadsgrunder, hamlade träd och öppna diken är värdefulla då de visar landskapets historia och för att de utgör livsmiljöer för många växt- och djurarter. Natur- och kulturvärdena har uppstått tack vare att landskapet har hävdats och för att de ska finnas kvar krävs fortsatt skötsel.

De svenska betesmarkerna och ängarna hör till de artrikaste i världen, räknat per kvadratmeter. Här finns grova träd med stora, breda kronor som visar att marken har hållits öppen under flera hundra år. Vissa växtarter finns här just på grund av att marken betats eller slagits under lång tid. Även många insekter, fåglar, svampar och lavar är beroende av öppna, välhävdade marker.

I våra betesmarker och slåtterängar finns också ett stort antal rödlistade arter, det vill säga arter som riskerar att dö ut om betet och slåttern upphör. Det är därför viktigt att fortsätta sköta vårt odlingslandskap. Dessutom är det ett stort estetiskt värde av att bevara ett öppet, omväxlande och välskött jordbrukslandskap .

Vi erbjuder även råd och stöd inom följande områden:

Restaurering av betesmarker Länk till annan webbplats.

Våtmarker

Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria rådgivningar för småvatten och våtmarker eller om natur- och kulturvärden på din gård! Följ länkarna till anmälningsformulären.

Våtmark omgiven av träd och buskar
Ko och kalv som betar i en naturbetesmark

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss