Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka formuläret.


SÖKANDEMEDSÖKANDEFASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande)Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd * (obligatorisk)


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN


TYP AV ÅTGÄRD

Särskilda skäl
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c eller d §§ miljöbalken som finns för att du ska få dispens från strandskyddsföreskrifterna
Särskilda skäl * (obligatorisk)
Särskilda skäl


Inom området utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)
Inom området utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)
RITNINGAR OCH KARTOR SKA BIFOGAS
Bifoga ritningar och kartor. De ska visa var den planerad åtgärden är belägen, både översiktligt mer detaljerat. De ska beskriva den planerade åtgärden, byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge och storlek/yta. På kartorna ska skallinje och norrpil anges. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta för länsstyrelsens handläggning

Vi har en maxgräns på 10 MB . Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer

Prövningsavgift * (obligatorisk)
Prövningsavgift


Prövning om dispens från strandskyddsbestämmelserna är belagda med en avgift på 4 600 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid betalning "strandskyddsdispens" samt fastighetsbeteckning. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Ansök i god tid om dispens eftersom handläggningen av ärendet kan ta lång tid. Sök gärna redan på hösten för en åtgärd som ska genomföras kommande sommar.
 

Undantag för dispens i Jönköpings län

Länsstyrelsen Jönköpings län har beslutat att dispens inte behövs för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter om det är inom en beslutad tomtplats. Beslut om tomtplats görs i samband med beslut om strandskyddsdispens.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Sida för att ansökan om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Utvidgat strandskydd i Jönköpings län

För några områden har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om utvidgat strandskydd. Utvidgningen varierar mellan 101 till 300 meter från strandlinjen. Utvidgat strandskydd gäller för de här sjöarna.

 • Fegen i Gislaved
 • Algustorpasjön i Gislaved och Gnosjö
 • Hammarsjön i Gislaved och Gnosjö
 • Norra Gussjön i Gislaved och Gnosjö
 • Bolmen i Gislaved och Värnamo
 • Alvasjön i Habo
 • Hornsjön i Habo
 • Domneådammen i Habo och Jönköping
 • Vättern i Habo och Jönköping
 • Stråken Habo, Jönköping och Mullsjö
 • Nässjön i Jönköping och Mullsjö
 • Mullsjön i Mullsjö
 • Skärlen i Vetlanda
 • Hindsen i Värnamo
 • Vidöstern Värnamo

Här kan du läsa Länsstyrelsens olika beslut om utvidgat strandskydd i länets sjöar.

Vetlanda kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Vetlanda kommun Pdf, 516.3 kB.

Bilaga 1 Kartor över utvidgat strandskydd vid:

Skärlen Pdf, 645.9 kB.

Kontakt