Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningar Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabel Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett WebbGIS för 12:6-samråd:

WebbGIS för 12:6-samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du som jordbrukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion måste du anmäla detta till Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- och/eller kulturvärden kan skadas.

Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. Länsstyrelsen kan i sitt beslut om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, till exempel val av trädslag, eller om så krävs helt förbjuda plantering.
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
AREAL SOM OMFATTAS AV NEDLÄGGNINGENAVSEDD MARKANVÄNDNING
Ädellövskog
Ädellövskog

Annan lövskog
Annan lövskog

Barrskog
Barrskog

Annan skog
Annan skog

Naturlig igenväxning
Naturlig igenväxning


Ytor hägnas in
Ytor hägnas in
Markberedning
Markberedning

KOMMER MATJORDSTÄKT/AVHYVLING AV MATJORD SKE
Schaktmassorna kommer att
Schaktmassorna kommer attBerörda biotoper
Berörda biotoperOBS ! Om flera trädslag ska planteras på marken ska det ritas ut på kartan var respektive trädslag ska planteras samt av anmälaren kända naturvärden inom nedläggningsområdet ska tydligt markeras på kartan.
Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handläggningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av mycket liten betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Om du avser påbörja energiskogsodling på åkermark ska du göra en anmälan om samråd via e-tjänsten, se länk ovan på denna sida.

Observera att anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion till Länsstyrelsen inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta görs skriftligen till Landsbygdsavdelningen.

Om anmälningsplikten kan man läsa i Miljöbalken (12 kap 9§) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver anmälan ej göras.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

SJVFS 1999:119 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2012:2) ska vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark en skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd.

SKSFS 2012:2 Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Samråd om åtgärder - Särskilt skyddsvärda träd

Om du ska gräva nära träd kan det vara bra att först läsa broschyren om hur du skyddar träden vid arbeten.

Broschyr - Skydda träden vid arbeten Pdf, 868 kB, öppnas i nytt fönster.

I broschyren, om särskilt skyddsvärda träd, kan du läsa om i vilka fall du ska samråda med Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, innan du utför åtgärder som väsentligt skulle påverka skyddsvärda träd.

Broschyr - Särskilt skyddsvärda träd Öppnas i nytt fönster.

Informationen vänder sig till kommuner, privatpersoner, entreprenörer och myndigheter.

Kontakt