Vattenuttag

Vattenuttag gör du när du vill leda bort eller pumpa upp yt- eller grundvatten för ett visst ändamål. Det kan vara för dricksvattenförsörjning, bevattning, processvatten med mera. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla vattenuttag, både de som har tillstånd, har anmälts eller stödjer sig på något av undantagen för vattenuttag. Länsstyrelsen prövar även anmälan om vattenverksamhet för vattenuttag.

Att ta vatten från naturen kallas i lagstiftningen för bortledande av vatten och innebär i detta sammanhang att man leder bort ytvatten från exempelvis en bäck, å eller sjö.

Under sommarmånaderna används ytvatten bland annat för att vattna villaträdgårdar, golfbanor och fotbollsplaner. Lantbruk kan också behöva vatten till odlingar eller djurbesättningar. Större ytvattenuttag görs vanligtvis av kommuner och företag, där vattnet används som dricksvatten, för att utvinna värme och kyla eller som processvatten till industrier.

Vattenuttag klassas som vattenverksamhet och omfattas av miljöbalken, läs mer under rubriken Miljöbalkens lagar och regler kring vattenuttag.

Påverkan på livet i vattnet

Ett uttag av vatten kan leda till sänkta vattennivåer, minskat vattenflöde, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och en minskad livsmiljö.

Miljöeffekter vid bortledande av vatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Miljöbalkens lagar och regler kring vattenuttag

Alla vattenuttag definieras som vattenverksamhet och omfattas av miljöbalkens 11 kapitel. Huvudregeln är att vattenuttag kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. För mindre vattenuttag som inte har någon betydande påverkan på miljön, närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till Länsstyrelsen vara tillräcklig.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan avbryta vattenuttag som inte har ett tillstånd om det bedöms orsaka skada i naturen. Under perioder av torka kan Länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.

Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen

En anmälan krävs för vattenuttag från:

 • Ytvatten (vattendrag): högst 600 kubikmeter per dygn, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Ytvatten (sjö eller damm): högst 1 000 kubikmeter per dygn, dock högst 200 000 kubikmeter per år.

Länsstyrelsen kan kräva att du söker tillstånd om vattenuttagets miljöpåverkan bedöms vara för stor, även om det ryms inom gränserna för en anmälan. Om det finns en tvist, exempelvis mellan olika intressen, kan frågan behöva avgöras i domstol.

Länsstyrelsens handläggning av en anmälan om vattenverksamhet tar upp till åtta veckor och kostar 1 660 kronor. En anmälan om vattenverksamhet för vattenuttag gäller i högst fem år i Jönköpings län, sedan krävs en ny anmälan.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

Använd e-tjänsten för att göra en anmälan om vattenverksamhet. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av din anmälan.

Tillstånd från mark- och miljödomstolen

Om ett ytvattenuttag överskrider gränserna för anmälan eller har en betydande miljöpåverkan är det tillståndspliktigt. Det innebär att du måste söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen innan du gör ett vattenuttag.

Genom att ha ett tillstånd för ditt vattenuttag har du rätt att ta ut vatten om du följer villkoren i tillståndet. I tillståndet beskrivs när du får ta ut vatten och under vilka förutsättningar. Detta för att minska påverkan på miljön och enskilda intressen. Tillstånd från Mark- och miljödomstolen gäller under en längre period.
Om ni är flera som är intresserade av att söka tillstånd för vattenuttag kan ni gå ihop i en tillståndsansökan vilket kan minska kostnaderna. Detta är en långsiktig lösning för att säkra din vattentillgång till verksamheten.

Undantag

Det finns särskilda undantag från tillstånds- och anmälningsplikten för vattenuttag.

 • Undantag för husbehov: Tillstånd eller anmälan behövs inte för vattenuttag för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Husbehov kan exempelvis vara vattenuttag för dricksvatten till hushållet, dricksvatten till djur, värmeförsörjning eller bevattning av en mindre köksträdgård. Undantaget för husbehovsförbrukning gäller inte uttag för industri, handelsträdgård, tvättinrättning eller bevattning av jordbruksmark, dessa kräver därför antingen en anmälan eller ett tillstånd.
 • Generellt undantag: Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenuttaget behöver du varken göra en anmälan eller söka tillstånd. Med allmänna intressen menas bland annat djur- och växtliv. Enskilda intressen kan vara mark- och vattenförhållandena på annans fastighet.

När det är låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten kan undantagen oftast inte tillämpas. Tänk på att det är du som utför åtgärden som har bevisbördan om det uppstår frågetecken kring om skada på enskilda eller allmänna intressen har uppstått och för att undantaget ska kunna åberopas. Det är ditt ansvar att avgöra om något av undantagen kan användas vid ett vattenuttag.

Egenkontroll

Alla som tar ut vatten är skyldiga att bedriva egenkontroll, detta gäller oavsett om man har tillstånd eller ej. Det innebär att vattenuttaget regelbundet ska följas upp. Du ska ha kunskap om var, när och hur mycket vatten som har tagits.

Allmänna hänsynsregler

Vid ett vattenuttag ska alltid de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel följas. Det innebär att du ska förebygga, hindra och motverka att vattenverksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Alternativ till vattenuttag

Har du tidigare upplevt problem med vattenbrist där du bor eller verkar? Då kan det vara bra att i första hand se över din vattenanvändning och planera för att förbättra din vattentillgång. Det blir extra viktigt då längre perioder av torka förväntas bli vanligare i framtiden. Det finns alternativ till vattenuttag från vattendrag och sjöar.

För dig som privatperson:

 • Spara regnvatten i en vattentunna för bevattning av rabatter och grönsaksland.
 • Vattna enbart de växter som behöver vatten, gräsmattan klarar torka.
 • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
 • Anlägg en mindre bevattningsdamm/våtmark.

En mindre trädgårdsdamm för prydnad kräver som regel ingen anmälan eller tillstånd. Om du däremot vill anlägga våtmark eller en damm skickar du in en anmälan till Länsstyrelsen. En våtmark större än fem hektar kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

För dig som företagare:

 • Anlägg brunnar för uttag av grundvatten för bevattning av exempelvis grödor. Detta kräver i regel tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
 • Anlägg större dammar/våtmarker som kan samla upp nederbörd under vinterhalvåret. Att skapa en våtmark kan även minska risken för översvämnings- och övergödningsproblem. I dammen samlas vatten och näring som vid bevattning återgår till jordbruksmarken.
 • Utnyttja reglerbar dränering som innebär att du med hjälp av särskilda dämningsbrunnar i system för täckdikning kan reglera grundvattennivån på ett fält. När behovet av dränering är litet kan du dämma i brunnarna och höja vattennivån i marken. Detta förbättrar växternas tillgång till vatten och deras möjlighet att ta upp näring. På detta sätt skapar du en högre grundvattennivå under vissa delar av året. Det gör att mindre vatten rinner ut från marken och därmed minskar du också det läckage av kväve som transporteras med vattnet.

Det finns olika former av stöd att söka för den här typen av investeringar. För att gräva en våtmark eller en damm behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. En våtmark/damm större än fem hektar kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Kontakt