Strategier för sanering av förorenade områden i Jönköpings län

Prioriteringar

Det finns idag cirka 5 200 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län. I det totala antalet ingår såväl konstaterat förororenade som misstänkt förorenade områden. Utgångspunkten för allt efterbehandlingsarbete bör vara att nå största möjliga riskreduktion så kostnadseffektivt som möjligt, fokus bör också ligga på att välja bästa möjliga teknik vid efterbehandlingsarbete. Det stora antalet objekt i länet kräver både ur praktisk, ekonomisk och risksynpunkt att en strategi för urval av förorenade områden finns utformad.

Prioriteringsgrunder i Jönköpings län

Arbetet med undersökningar, utredningar och åtgärder inriktas på de mest prioriterade förorenade områdena i länet, oberoende av om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare/fastighetsägare eller inte. Prioriterade områden i Jönköpings län är förorenade områden som enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) tillhör riskklasserna 1 och 2.

Särskild prioritet ges så kallade akuta objekt och objekt som är utpekade i närheten av vattenförekomster där kemisk och/eller ekologisk status enligt miljökvalitetsnormerna inte nås, samt områden som har förhöjd risk för att drabbas av följdverkningar av ett förändrat klimat. Även miljökvalitetsmålen är styrande för hur vi jobbar.

Andra prioriteringsgrunder som kan vara relevanta är:

  • Objekt som brådskar ur ansvarssynpunkt, till exempel vid risk för nedläggning eller konkurs
  • Objekt där klagomål eller ny information inkommit
  • Objekt på gång in i åtgärd

Mer information

MIFO (metodik för inventering av förorenade områden)

Prioriteringslista för förorenade områden

Klimatpåverkan på förorenade områden i länet

Länsstyrelsen har tagit fram en GIS-studie där risken för skred, översvämning och skyfall har kartlagts vid förorenade områden med riskklasserna 1 och 2. Studien visade på ett relativt stort antal objekt som befaras vara i farozonen för negativa klimateffekter. Resultaten används nu som ett av flera prioriteringsverktyg i arbetet med förorenade områden.

Om möjligt bör sådana objekt som är utsatta för risk prioriteras. GIS-studien är också knuten till Länsstyrelsens särskilt framtagna åtgärdsprogram för klimatanpassning, där två av delmålen behandlar förorenade områden.

I Jönköpings län finns i dagsläget två tätorter som är utpekade som översvämningskänsliga av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Värnamo och Jönköping. För dessa orter finns numera så kallade riskhanteringsplaner, där det anges hur man ska arbeta förebyggande mot effekter av översvämning.

Mer information

Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

SMHI- Lathund för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Miljösamverkan Sverige har bland annat tagit fram handläggarstöd för klimatanpassning i prövning och tillsyn för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn Länk till annan webbplats.

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköpings kommun
Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Moa Huitema (föräldrarledig)
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Nässjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Eksjö, Sävsjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.
Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping