Plan för kommande arbete med sanering av förorenade områden i Jönköpings län

Plan för kommande arbete

Under de kommande åren avser Länsstyrelsen och kommunerna att driva ärenden/projekt avseende åtgärder i enlighet med prioriteringslistan.

Utöver dessa prioriterade objekt har flera saneringsåtgärder utförts till följd av exploateringar eller att Länsstyrelsen och kommunerna ställt krav på åtgärder via tillsynsarbetet. Dessa har inte varit att betrakta som några av länets mest prioriterade objekt, men de är ändå viktiga för att på sikt uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Länets 10 mest prioriterade områden

De prioriterade områdena är de områden som Länsstyrelsen och kommunerna kommer att arbeta med framöver. En översyn av prioriteringen görs varje år. Läs mer under Så prioriterar vi vårt arbete längre upp på sidan.

Är du intresserad av att veta mer. Under prioriterade objekt finns en kort beskrivning av respektive objekt.

Karta där placering av länets 10 mest prioriterade förorenade områden är markerat

Länets 10 mest prioriterade objekt

1. F.d. Färgaren (Kemiska Tvätten), Jönköpings kommun

På kemtvätten Färgaren i Jönköpings kommun bedrevs tidigare kemtvätt, färgning, pressning och vittvätt. Idag består verksamhetsområdet av villabebyggelse.

Huvudstudien visar att klorerade lösningsmedel förekommer inom området i jord, porluft, grundvatten, inomhusluft, dricksvatten och även i berggrundvattnet. Under 2019 har arbetet med den utökade huvudstudien fortsatt och arbetet med att få till stånd tillfälliga tekniska skyddsåtgärder för de boende genomförs under hösten 2019.

Arbetet med den utökade huvudstudien pågår tom 2020. Objektet har tilldelats riskklass 1.

2. Lillesjön i Grimstorp, Nässjö kommun

Lillesjön är kraftigt förorenad av arsenik på grund av spridning från f.d. impregneringsanläggningen i Grimstorp. En ansökan om bidrag för avhjälpandeåtgärd har lämnats till Naturvårdsverket. Objektet har tilldelats riskklass 1.

3. Munksjön, Jönköpings kommun

Munksjön är belägen centralt i Jönköping. I sjön finns förorenat sediment bland annat i form av fiberbankar från Munksjö pappersbruk. Sjön är även utsläppspunkt för det kommunala reningsverket. Fiberbanken och övriga sediment innehåller höga halter av kvicksilver, andra tungmetaller, oljeföroreningar och organiska ämnen som exempelvis PCB och dioxin. Detaljerade undersökningar och utredningar har utförts de senaste åren på uppdrag av en styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Jönköpings kommun och Munksjö Sweden AB. Föroreningarna bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa vid vistelse på, i och invid Munksjön eller vid konsumtion av fisk om livsmedelsverkets rekommendationer följs. De höga halterna av flera olika föroreningar i sediment och i växt- och djurlivet, gör att i Länsstyrelsens samlade riskbedömning bedöms objektet tillhöra riskklass 1 och en åtgärdsutredning är nästa steg.

4. Före detta Rasslefalls såg (Trävaru AB Sommen), Tranås kommun

På fastigheterna Grytbäcken 3:1 och Grytbäcken 3:7 i samhället Sommen i Tranås kommun bedrevs sågverk med timmerupplag och doppning av virke. I undersökningar visas förekomst av klorfenoler och dioxiner i jordprover. Dioxiner är styrande för föroreningsriskerna. En huvudstudie har gjorts som hittills omfattat detaljerad miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering, och bedömning av behovet av ytterligare undersökningar/utredningar. Objektet har fått riskklass 1.

5. Ädelfors amalgameringsverk, Vetlanda kommun

Ädelfors amalgameringsverk ligger i Vetlanda kommun. På området har man haft utvinning av guld, koppar och nickel i drygt 200 år samt funnits ett båtbyggeri.

MIFO fas 2 undersökningen visade på mycket höga halter av koppar, nickel och PAH i jord och höga halter av arsenik, kobolt, kvicksilver, bly och kadmium. Spridningsrisken bedöms som stor i och med närheten till Emån, ett Natura 2000-klassat objekt. Detta har resulterat i en riskklass 1. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för en huvudstudie som pågår och beräknas slutföras under 2018.

6. F.d. Värnamotvätten, Värnamo kommun

I Värnamo kommun ligger den före detta Värnamotvätten där det har funnits en tvättanläggning för vittvätt och kemtvätt. I anläggningen användes bl.a. blekmedel (natriumhypoklorit), tvättmedel och tetrakloretylen (PCE). Åtgärd av föroreningarna görs med en multifasextraktion kombinerat med förstärkt biologisk nedbrytning samt en efterföljande ytlig schaktsanering. Under åtgärdens gång sker även en skydds- och saneringspumpning för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet i den kommunala vattentäkten. Åtgärden påbörjades under 2011 och beräknas pågå sammanlagt ca 10 år. Objektet har riskklass 1.

7. Före detta Bröderna Liljas Metallindustri, Gnosjö kommun

På fastigheten Käringagärde 1:34 i Gnosjö kommun har det bedrivits industriell verksamhet som orsakat föroreningar i form av bl.a. punktvis extremt höga metallhalter i marken och mycket höga halter av klorerade alifatiska kolväten i grundvattnet. Genom undersökningar har föroreningsspridning konstaterats och i ett flertal närliggande enskilda dricksvattentäkter har föroreningspåverkan påvisats. Objektet har riskklass 1.

8. Insjöns Metallfabrik HB, Gnosjö kommun

På platsen har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet, mekaniskverkstad och gjuteri. Platsen ligger i den sydvästra delen av Gnosjö tätort. De dominerande föroreningarna i jord utgörs av koppar, nickel, zink, bly och krom. Dessutom påträffas frekvent barium och kobolt samt sporadiskt även arsenik och kadmium. Även sediment och grundvatten är kraftigt påverkat av metaller. Objektet har riskklass 1.

9. Kvarnasjön, Gnosjö kommun

Sjön som ligger i Gnosjö kommun är påverkad av både avslutade och pågående utsläpp från närliggande industrier, detta med avseende på främst metaller. Utförda provtagningar visar på en spridning med ytvatten från ett dike och ut från Kvarnasjön av framför allt zink och krom. Halterna är i många fall extremt höga i diket. Sammanfattningsvis så är diket och Kvarnasjön i stort behov av efterbehandlingsåtgärder framförallt med avseende på zink och krom. Objektet har riskklass 1.

10. Sannebo Trä AB, Eksjö kommun

Verksamheten har omfattat sågverk med träimpregnering i form av doppning. Markytan på det förorenade området sluttar norrut mot Kyrkesjön.

I MIFO fas 2 inventeringen klassas den som en riskklass 1, mycket stor risk. Riskklassningen grundar sig på att de föroreningar framförallt dioxiner och klorfenoler som hittats i jord, grundvatten och sediment inom det undersökta området har en mycket hög farlighet samt att spridningsförutsättningarna i mark, grundvatten och ytvatten är mycket stora.

Under 2017 genomfördes en fördjupad förstudie med bidrag från Naturvårdsverket som bekräftar tidigare riskklass, riskklass 1. SGU var huvudman för projektet och har ambitionen att fortsätta arbeta som huvudman i nästa utredningsfas.

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköpings kommun
Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Moa Huitema
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Nässjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Eksjö, Sävsjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.
Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping