Organisation och samverkan

Vem gör vad med förorenade områden

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden samt rådgivning.
 • Vägleder kommunerna i frågor som rör den kommunala tillsynen över förorenade områden, samt anordnar utbildningar för kommunhandläggare.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Huvudman för utredning i vissa fall då kommunen inte har möjlighet att ta huvudmannaskapet, annan huvudman saknas och objektet är högt prioriterat.

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden samt rådgivning.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning inom kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering som genomförs med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i broschyren

Huvudman- efterbehandling av förorenade områden Pdf, 1 MB.

Samverkan

Samverkan är en viktig del i vårt arbete och sker i olika former – nationellt, regionalt och internt, bland annat genom:

Stöd för kommunerna

Via Miljösamverkan i Jönköpings län finns ett forum för förorenade områden. Där finns diskussionsforum och möjlighet att lägga upp nyheter, information och dokument.

Miljösamverkan i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning och Vattenförvaltning

Inom miljöövervakningen görs varje år ett stort antal undersökningar i syfte att på olika sätt följa och registrera tillståndet och förändringarna i miljön. Resultaten av mätningar och undersökningarna är ett viktigt underlag vid prioritering av förorenade områden.

Flera yt- och grundvattenförekomster i länet är påverkade av föroreningar och har i vattenförvaltningens statusklassning klassificerats som ej god status eller med risk att inte uppnå god status. Arbete pågår med att ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med föroreningarna så att god status kan uppnås.

Vattendragen Nissan och Lagan

Miljöövervakningsdata har under flera decennier visat på en tydlig metallpåverkan i Nissans och Lagans vattensystem. Huvudsakliga orsakerna har bedömts vara försurning och förorenade områden. Transport- och spridningsmönster av metaller samt kartläggning av potentiellt förorenade områden inom respektive avrinningsområde har därför utförts i projektform och redovisats i två rapporter. Resultaten är värdefulla för de berörda kommunerna och Länsstyrelsen som ett prioriteringsunderlag i det gemensamma miljöarbetet.

Kvarnasjön

Kvarnasjön är en liten sjö i Storåns vattensystem som under långa perioder drabbats hårt av utsläpp från närliggande ytbehandlingsindustrier. Sedimenten i sjön är förorenade av bland annat krom, zink och cyanid. Länsstyrelsen är med i ett separat projekt som involverar ytvattenprovtagning i och omkring sjön för att kvantifiera flödet av föroreningar in och ut ur sjön. Med i projektet är också Lagans Vattenråd och Gnosjö kommun. Eftersom Storån mynnar i Bolmen så har Sydvatten hjälpt till med finansiering av analyserna.

Läs mer om vårt arbete med miljöövervakning.

Miljöövervakning

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköpings kommun
Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Moa Huitema (föräldrarledig)
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Nässjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Eksjö, Sävsjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.
Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping