Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Kommande arbete

Plan för kommande arbete

Under de kommande åren avser Länsstyrelsen och kommunerna att driva ärenden/projekt avseende åtgärder i enlighet med prioriteringslistan.

Utöver dessa prioriterade objekt har flera saneringsåtgärder utförts till följd av exploateringar eller att Länsstyrelsen och kommunerna ställt krav på åtgärder via tillsynsarbetet. Dessa har inte varit att betrakta som några av länets mest prioriterade objekt, men de är ändå viktiga för att på sikt uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Länets 10 mest prioriterade områden

De prioriterade områdena är de områden som Länsstyrelsen och kommunerna kommer att arbeta med framöver. En översyn av prioriteringen görs varje år. Är du intresserad av att veta mer. Under prioriterade objekt finns en kort beskrivning av respektive objekt.

Karta där placering av länets 10 mest prioriterade förorenade områden är markerat

Länets 10 mest prioriterade objekt

1. F.d. Färgaren (Kemiska Tvätten), Jönköpings kommun

På kemtvätten Färgaren i Jönköpings kommun bedrevs tidigare kemtvätt, färgning, pressning och vittvätt. Idag består verksamhetsområdet av villabebyggelse. Objektet har tilldelats riskklass 1.

Huvudstudien visar att klorerade lösningsmedel förekommer inom området i jord, porluft, grundvatten, inomhusluft, dricksvatten och även i berggrundvattnet. Objektet har beviljats bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar under 2020-2022.

Mer information

Färgaren (kemiska tvätten) Länk till annan webbplats.

2. Lillesjön i Grimstorp, Nässjö kommun

Lillesjön är kraftigt förorenad av arsenik på grund av spridning från f.d. impregneringsanläggningen i Grimstorp. En ansökan om bidrag för avhjälpandeåtgärd har lämnats till Naturvårdsverket. Objektet har tilldelats riskklass 1.

3. Munksjön, Jönköpings kommun

Munksjön är belägen centralt i Jönköping. I sjön finns förorenat sediment bland annat i form av fiberbankar från Munksjö pappersbruk. Sjön är även utsläppspunkt för det kommunala reningsverket. Fiberbanken och övriga sediment innehåller höga halter av kvicksilver, andra tungmetaller, oljeföroreningar och organiska ämnen som exempelvis PCB och dioxin. Detaljerade undersökningar och utredningar har utförts de senaste åren. Föroreningarna bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa vid vistelse på, i och invid Munksjön eller vid konsumtion av fisk om Livsmedelsverkets rekommendationer följs. De höga halterna av flera olika föroreningar i sediment och i växt- och djurlivet, gör att i Länsstyrelsens samlade riskbedömning bedöms objektet tillhöra riskklass 1 och en åtgärdsutredning pågår för att utreda olika åtgärdsalternativ.

4. Före detta Rasslefalls såg (Trävaru AB Sommen), Tranås kommun

I samhället Sommen i Tranås kommun bedrevs sågverk med timmerupplag och doppning av virke. Undersökningar visar att det finns klorfenoler och dioxiner i jord på platsen. Dioxiner är styrande för föroreningsriskerna. En huvudstudie har gjorts som har omfattat detaljerade miljötekniska markundersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och en bedömning av behovet av ytterligare undersökningar/utredningar. Objektet har riskklass 1.

5. Ädelfors amalgameringsverk, Vetlanda kommun

Ädelfors amalgameringsverk ligger i Vetlanda kommun. På området har man haft utvinning av guld, koppar och nickel under drygt 200 år samt att det har funnits ett båtbyggeri.

Undersökningar har visat på mycket höga halter av koppar, nickel och PAH i jord och höga halter av arsenik, kobolt, kvicksilver, bly och kadmium. Spridningsrisken bedöms som stor i och med närheten till Emån, ett Natura 2000-klassat objekt. Detta har resulterat i en riskklass 1. En utredning som bedömer riskerna med föroreningarna och tar fram möjliga åtgärdsalternativ pågår.

6. F.d. Värnamotvätten, Värnamo kommun

I Värnamo kommun ligger den före detta Värnamotvätten där det har funnits en tvättanläggning för vittvätt och kemtvätt. I anläggningen användes bl.a. blekmedel (natriumhypoklorit), tvättmedel och tetrakloretylen (PCE). Åtgärd av föroreningarna görs med en multifasextraktion kombinerat med förstärkt biologisk nedbrytning samt en efterföljande ytlig schaktsanering. Under åtgärdens gång sker även en skydds- och saneringspumpning för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet i den kommunala vattentäkten. Åtgärden påbörjades under 2011 och beräknas pågå sammanlagt ca 10 år. Objektet har riskklass 1.

7. Insjöns Metallfabrik HB, Gnosjö kommun

På platsen har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet, mekanisk verkstad och gjuteri. Platsen ligger i den sydvästra delen av Gnosjö tätort. De dominerande föroreningarna i jord utgörs av koppar, nickel, zink, bly och krom. Dessutom påträffas frekvent barium och kobolt samt sporadiskt även arsenik och kadmium. Även sediment och grundvatten är kraftigt påverkat av metaller. Objektet har riskklass 1.

8. F.d. Rosells metall AB

På landsbygden i Habo kommun ligger f.d. Rosells metall. Verksamheten startade ca 1960 och pågick i ca 50 år. Under verksamhetstiden har klorerade lösningsmedel använts inom produktionen för avfettning. Företaget tillverkade prydnadsföremål i högpolerad mässing eller koppar. Totalt har två trianläggningar funnits inom verksamheten.

Utförda undersökningar har visat att trikloreten (TCE) förekommer i så pass höga halter i grundvatten att ämnet misstänks förekomma i fri fas, även höga halter av dikloreten (cDCE) förekommer. Den högsta halten trikloreten som uppmätts i jord (30,7 mg/kg) ligger ~51 ggr över det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) och är att betrakta som en mycket hög halt. TCE har konstaterats i ett dike i en provpunkt belägen ca 350 meter från det förorenade området. Innehållet TCE i detta ytvattenprov är lågt men har haft potential att röra sig långt. Diket mynnar i Knipån (1,5 km sydöst om fabriken) som har mycket högt naturvärde och ingår i Vätterns vattenskyddsområde. Närmaste bostadshus ligger ca 50 meter från området där det detekterats höga halter klorerade alifater.

Området är beläget långt från anslutningspunkt för kommunalt VA. Påvisad förorening av klorerade alifater i grundvattnet skulle kunna innebära stora problem för vattenförsörjningen i området om föroreningen sprids i framtiden. Objektet har beviljats bidrag för huvudstudie under 2021-2022. 

9. Walfridsson & Co/metallgjuteri, Nässjö kommun

I Stensjön i Nässjö kommun fanns tidigare tungmetallgjuteriet Walfridsson & Co Metallgjuteri och Armaturfabrik. Gjuteriverksamheten startade i början av 1950-talet och pågick fram till år 1990, då företagets verksamhet ändrades till att endast omfatta automatsvarvning. Byggnaderna från tidig verksamhetstid finns kvar på platsen. Senare har även gjorts en del tillbyggnader.

Under 2019 och 2020 har Länsstyrelsen utfört en förstudie på platsen. Mycket höga metallhalter påträffades då i jord i marken omkring industribyggnaderna samt i den intilliggande skogsmarken på samma fastighet. Även grundvatten påträffades med hög föroreningshalt av främst metaller. Det påvisades också en oljeförorening, som enligt provsvaren ser ut att vara av mindre omfattning men som behöver utredas vidare.

På platsen används grundvatten till dricksvatten. Analyser av dricksvatten från enskilda brunnar på industrifastigheten och den angränsande bostadsfastigheten har inte visat negativ påverkan på dricksvattnet. Alla analysvärden är långt under gränsvärdena i Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier. Det är främst de höga metallhalterna i ytlig jord och närheten till bostäder som bidrar till att objektet tilldelats riskklass 1.

10. F.d. Klevshults smältverk, Vaggeryds kommun

Öster om Klevshult i Vaggeryds kommun har det bedrivits aluminiumsmältverk mellan 1971 och 1999. Verksamheten bestod av smältning och förädling av aluminiumslagg, aluminiumskrot och aluminiumspån och ugnen eldades med spillolja eller förorenad motorolja. Fastigheten är omgiven av skog och i vissa delar finns militär verksamhet. Inga byggnader finns på fastigheten, men en del betongplattor och konstruktioner finns kvar. Anläggningen brann ner 1991, men verksamheten byggdes upp igen och tillstånd erhölls samma år.

Under 2019 utförde Länsstyrelsen en förstudie på området och objektet tilldelades riskklass 1 efter utförd undersökning. Resultaten av undersökningen visar att framför allt översta halvmetern utgörs av slagg, aska och avfall från verksamheten. Analysresultaten visar i flera fall extremt höga metallhalter i synnerhet av aluminium, bly och koppar och i några fall även av kadmium, krom, nickel och zink. Olja i form av tyngre alifater påvisas i jord och betongprover. Även PCB konstateras i höga halter i två jordprover. Högsta uppmätta halt av bly inom området låg på 150 000 mg/kg TS. Analyser av grundvatten har påvisat trikloreten i mycket höga halter (enligt SGU:s bedömningsgrunder). Högsta summahalt PFAS är 390 ng/l (att jämföra med SGI:s preliminära riktvärde för skydd av grundvatten som resurs på 45 ng/l).

Inom området förekommer förorening ytligt i extremt höga halter, området där förorening förekommer är inte avgränsat utan det sträcker sig ut på angränsande fastighet. Jordarten inom området är genomsläpplig och området ligger i anslutning till Lagan. Området är tillgängligt för allmänheten och en del av området har stängslats in av Vaggeryds kommun som en akut skyddsåtgärd för att förhindra att människor och djur kommer i kontakt med de allra värst förorenade massorna. Under 2021 och 2022 pågår en huvudstudie.

Åtgärder

Åtgärder görs på områden (mark, vatten eller annat) som genom undersökningar visat sig vara så förorenade att de kan utgöra en oacceptabel risk för människors hälsa eller för negativa miljöeffekter.

Läget i länet

Diagrammet visar antal avslutade och pågående efterbehandlingsåtgärder i länet. Hittills har efterbehandling avslutats på 232 områden och pågår på 111 områden av de drygt 5100 registrerade potentiellt förorenade områden som finns i länet. Den nuvarande åtgärdstakten är för långsam i förhållande till problemets omfattning och för att uppnå en giftfri miljö.

För att kunna höja takten behöver ansvariga myndigheter samordna sig kring utvecklade och effektivare arbetsformer. Men även att fokus flyttas från det inventeringsarbete som pågått under flera år då utmaningen är att få fler områden till åtgärdsskedet. Här har både kommunerna och länsstyrelsen ansvar att genom tillsynen driva områden vidare från inventering och undersökning.

antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade

Pågående åtgärder i länet

Prioriterade objekt där sanering pågår

Pågående åtgärder i länet

Objekt

Kommun

Ansvar

Saneras år

Åtgärdsteknik

F.d. Lacko AB

Gislaved

Saknar ansvar

2010-2025

Pumpning och rening av förorenat berggrundvatten

Ormaryd

Nässjö

Saknar ansvar

2018-2021

Schakt

Flextronics

Vaggeryd

Ansvar

2010-2023

Luftinjicering och vakuumextraktion

El-Galvano

Habo

Saknar ansvar

2019-2020

Schakt

Värnamotvätten

Värnamo

Saknar ansvar

2011-2021

Multifasextraktion, stimulerad reduktiv deklorering och termisk behandling

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Annie Gustafsson
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 497
E-post: annie.gustafsson@lansstyrelsen.se

Moa Huitema (föräldrarledig)
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Habo/Mullsjö och Värnamo kommun.

Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Evelina Juntorp
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Gnosjö kommun.

Telefon: 010-22 365 33
E-post: evelina.juntorp@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Eksjö, Sävsjö och Tranås kommun.

Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Vaggeryd kommun.

Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Nässjö och Jönköpings kommun.

Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.

E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping