Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl åtgärder och underrätta om upptäckta föroreningar

Du är oftast skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera, genomföra grävarbeten eller utföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Anmäl och underrätta till rätt tillsynsmyndighet

Du ska anmäla åtgärder och meddela om upptäckta föroreningar till den myndighet som ansvarar för tillsynen (tillsynsmyndighet). För förorenade områden är det nästan alltid kommunen eller Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. I vissa undantagsfall kan det också vara Försvarsinspektören för hälsa och miljö som är tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vilken som är tillsynsmyndighet kan kommunen oftast hänvisa dig rätt. 

Anmäl sanering, grävarbeten och andra åtgärder

Om du planerar att sanera ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det till tillsynsmyndigheten. Du är ofta också skyldig att anmäla om du planerar grävarbeten eller liknande vid en fastighet som du vet är förorenad.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Din anmälan ska ske i god tid, minst sex veckor innan planerad åtgärd. Har du ytterligare frågor kan du ta kontakt med din tillsynsmyndighet.

Vägledande dokument om skyldigheten att anmäla en åtgärd på EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Ska du göra en åtgärd i ett förorenat område?

I de fall Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska en anmälan om efterbehandling enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till Länsstyrelsen. Är det den kommunala nämnden som har tillsyn på verksamheten skickar du din anmälan dit.

Här finns en blankett för din anmälan om efterbehandling Länk till annan webbplats.

Om du väljer att inte använda dig av blanketten ska den information som efterfrågas i blanketten finnas med i din anmälan.

Anmälan skickas med e-post till jonkoping@lansstyrelsen.se

Att välja åtgärdsteknik

Det finns många olika typer av åtgärder för att efterbehandla ett förorenat område. Vilken åtgärd som är mest lämplig bestäms från fall till fall. Vilken åtgärd som väljs beror framför allt på

  • vilken typ av förorening det rör sig om
  • platsens geologi och vilka möjliga spridningsvägar som finns
  • vilka skyddsobjekt som finns och vilken riskreduktion som ska uppnås
  • kostnad

Den vanligaste åtgärden är att jord som innehåller höga föroreningshalter grävs upp och de förorenade massorna transporteras till en deponi eller till en mottagningsanläggning där de behandlas eller renas. Ibland finns också möjlighet att rena förorenade massor på plats med olika metoder.

Länsstyrelsen har de senaste åren arbetat med riktade insatser som syftar till att öka användningen av innovativa efterbehandlingsmetoder, det vill säga andra metoder än schakt följt av deponering. Genom samverkan och kunskapsuppbyggnad vill vi bidra till att användningen av andra metoder än schakt och deponering ökar vid saneringar.

Filmen visar varför det är viktigt med hållbar sanering av förorenade områden.

Mer information

På Åtgärdsportalen hittar du information om åtgärdstekniker och efterbehandlingsmetoder, pågående projekt med mera.

Åtgärdsportalen på Sveriges geotekniska förenings webbplats Länk till annan webbplats.

Underrätta om du upptäcker förorening

Om en förorening upptäcks, till exempel vid ett grävarbete, ska du genast meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska meddela myndigheten.

Länsstyrelsen tar bara emot meddelanden om föroreningar som upptäcks på fastigheter där vi är tillsynsmyndighet.

Underrättelse om upptäckt förorening

Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss via e-tjänsten om du upptäcker en förorening. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Mottagnings- och behandlingskapacitet för förorenade massor

I länet finns idag två anläggningar som har tillstånd för behandling och deponering av förorenade jordmassor. För mer information kontakta respektive verksamhetsutövare.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har tillstånd till verksamhet vid avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping. Tillståndet medger behandling, mellanlagring och deponering av icke-farligt och farligt avfall.

Njudung Energi AB

Bolaget har tillstånd att årligen ta emot, sortera, behandla, mellanlagra, återvinna och bortskaffa avfall och farligt avfall på Flishults avfallsanläggning i Vetlanda kommun. Tillståndet omfattar även deponering av avfall och farligt avfall.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping