Brandövningsplats Jönköpings flygplats

Länsstyrelsen i Jönköping är tillsynsmyndighet över brandövnings­platsen lokaliserad nära Jönköping airport. Under 2019–2020 har Trafikverket genomfört miljötekniska markundersökningar vid brandövnings­platsen samt angränsande markområden.

Miljöundersökningarna har visat att högfluorerade ämnen, PFAS, från släckskum finns kvar i marken samt att de sprids med grundvatten och dagvatten.

Under 2020 genomförde Trafikverket en riskbedömning för området. Syftet med riskbedömningen är att besvara vilka risker som finns, hur stora riskerna är och vad som kan vara acceptabelt idag och i framtiden.

Längre ner kan du läsa den senaste rapporten som tagits fram av Niras, genom uppdrag av Trafikverket.

Kontaktuppgifter

För frågor specifikt kring undersökningen kan du kontakta Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Trafikverket: Lina Westerlund
Telefonnummer 010-123 38 36
(växel 0771-921 921)

Länsstyrelsen i Jönköping: Hanna Allemyr
Telefonnummer 010-223 64 68
(växel 010-223 60 00)

Bakgrund

Jönköping Axamo flygplats byggdes 1959–1960 och är belägen ca 6 km sydväst om Jönköpings tätort. Vid flygplatsens brandövningsplats belägen väster om flygplatsen har det skett regelbundna brandövningar sedan 1980-talet. Ett flertal undersökningar har genomförts sedan 2004 och en PFAS-problematik i området uppdagades 2009 då undersökningar slog fast att mark, ytvatten och grundvatten inom området var förorenat av PFAS (högfluorerade ämnen).

De undersökningar som genomförts under 2018–2019 har haft som mål att klargöra föroreningssituationen så att en riskbedömning och åtgärdsutredning kan genomföras. Baserat på dessa kan beslut tas om hur omfattande åtgärder som krävs för att sänka föroreningsrisken samt vilken åtgärdsmetod som är lämplig.

De huvudsakliga källområden som undersökts är brandövningsplatsen, två tidigare spolplattor inne på flygplatsområdet samt ett nedlagt grustag kallat katastrofövningsplatsen, där övning genomfördes vid ett tillfälle under 90-talet. Mest förorening finns vid brandövningsplatsen och riskbedömning och åtgärdsutredning har därför fokuserats på denna.

Provtagning

Omfattning av undersökningar och provtagningar har tagits fram av konsultbolag tillsammans med Trafikverket, och har därefter godkänts av Länsstyrelsen i Jönköping, Jönköpings kommun samt berörda på Jönköpings flygplats.

Undersökningarna har klargjort de hydrogeologiska förhållandena (studerar grundvattnet, dess förekomst, egenskaper och rörelse) och beskrivit spridning av PFAS. Spridning av PFAS har undersökts genom prover på dagvatten inom flygplatsen, prover på ytvatten och sediment i åarna samt prover på grundvatten och enskilda dricksvattenbrunnar intill Västersjön.

Jord och torv har undersökts inom flygplatsområdet men även i delar av Dumme mosse som gränsar mot flygplatsen.

Katastrofövningsplatsen, belägen ca 4 km söder om flygplatsen, har undersökts översiktligt men ytterligare undersökningar kommer att krävas.

Undersökningsresultat

Resultaten från undersökningarna har visat på minst tre källområden inom flygplatsområdet:

  • Brandövningsplatsen
  • Området vid de tidigare spolplattorna
  • Området vid det tidigare drivmedelsförvaret

Därtill tillkommer upplysningar om två flyghaverier som inträffat där PFAS-innehållande brandsläckningsskum kan ha använts i samband med räddningsarbetet.

Slutsatser - brandövningsplatsen

Den mest omfattande föroreningen är påvisad i området omkring brandövningsplatsen, där avsevärda koncentrationer i jord (uppmätt maxhalt 14 000 µg/kg TS PFAS11, försiktig medelhalt 3 300 µg/kg TS), grundvatten (uppmätt maxhalt 170 000 ng/l, PFAS-11), sediment (upp till 1 450 µg/kg TS, PFAS-20) och ytvatten (upp till 47 000 ng/l, PFAS-11) uppmätts. De maximala koncentrationerna överskrider de rådande gräns- och jämförvärdena. Jordföroreningen har spridits över ett ca 160 000 m2 stort område. Det sker en spridning av grundvattenförorening mot nord och öst, men sannolikt också mot väst och syd. PFAS-föroreningen sprids därmed mot Västersjön samt dricksvattenbrunnarna omkring Västersjön. Koncentrationerna i brunnarna ligger under Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvatten med undantag för en brunn där medelhalt (90 ng/l) motsvarar Livsmedelsverkets åtgärdsnivå.

Föroreningen på brandövningsplatsen påverkar ytvattnet i den omfattning att PFAS-halter över 0,65 ng/l påvisats i närliggande diken samt i Sandserydsån och Dunkehallaån på ett avstånd om över 4 km från brandövningsplatsen.

Slutsatser - spolplattorna och drivmedelsförvaret

Föroreningen med PFAS från området vid spolplattorna och drivmedelsförvaret har spridit sig i grundvattnet. Föroreningen är inte avgränsad, med det bedöms att grundvattenföroreningen strömmar mot syd i riktning mot Sandserydsån.

Summering av riskbedömningen

Riskbedömningen visar att det inte är en risk för de som arbetar på eller besöker flygplatsen. Det är inte heller någon risk för de som besöker och badar i Västersjön eller besöker Dumme mosse.

Fisk från Västersjön visar halter som är lägre än riktvärde, men fisk har enbart undersökts vid två tillfällen, slutsats är därför osäker. Fisk från Västersjön men även fisk och eventuellt kräftor från Sandserydsån och Dunkehallaån kommer att undersökas vidare för bedömning om hur mycket fisk man kan äta. Trafikverket planerar att genomföra dessa undersökningar under hösten 2021.

Spridning av PFAS till grundvatten innebär en risk för grundvattenförekomsten och enskilda brunnar nedströms flygplatsen. Spridning av PFAS från brandövningsplatsen till Sandserydsån och Dunkehallaån innebär att gällande gränsvärden för åarna överskrids.

Sammanfattningsvis visar riskbedömningen att det finns ett behov att minska riskerna för åarna och för grundvattnet. Trafikverket kommer, tillsammans med andra berörda organisationer, att inleda en åtgärdsutredning som genomförs under 2021. Denna har som syfte att identifiera vilket åtgärd som är mest lämpad för platsen.

Då en av identifierade risker, vid fortsatt föroreningsspridning, är enskilda brunnar nedströms flygplatsen kommer ett kontrollprogram att tas fram för att även fortsättningsvis övervaka PFAS-halter i dessa brunnar.

Ett antal omfattande bilagor finns listade i rapportens innehållsförteckning och kan begäras ut vid behov.

Kontakt