Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Prövningsavgift

Prövning om dispens före föreskrifter för vattenskyddsområde är belagd med en avgift på 4 600 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller godkänns. Om du önskar kan avgiften betalas in redan nu på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid inbetalning: "Dispens vattenskydd", samt fastighetsbeteckning och kommun. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Övriga upplysningar

Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Om du vill lämna mer information än vad som får plats i formuläret går det bra att bifoga en fil.

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras in vilket förlänger handläggningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.

 

Dispensansökan avser
Dispensansökan avser


Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
GEOLOGI OCH GEOHYDROLOGI


Tillsynsmyndigheten har kontaktats
Tillsynsmyndigheten har kontaktats


Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga
Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga


Bilagor
Bilagor


Ange här om du har större filer

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping