Dialog om nuläges­beskrivning inom NAP för Vättern

Inom samverkansprocessen har Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län arbetat med att ta fram ett förslag till nulägesbeskrivning för Vätterns två prövningsgrupper, Vättern södra och Vättern norra. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, med sista svarsdatum den 20 januari 2023.

Innehåll och läsanvisning

Förslaget till nulägesbeskrivning för de två prövningsgrupperna Vättern norra och Vättern södra består av en gemensam allmän del samt 18 så kallade delområdesbeskrivningar för de delavrinningsområden som berörs av NAP-prövningarna.

Både den allmänna delen och delområdesbeskrivningarna innehåller en sammanställning av befintligt kunskapsunderlag för området och beskriver vattenmiljön, kulturmiljön samt föekommande kraftverk och dammar. I den allmänna delen är beskrivningarna av övergripande karaktär, medan delområdesbeskringarna ger en fördjupad beskrivning av de berörda delavrinningsområdena. I allmänna delen finns ett avsnitt vattenkraftens potentiella nytta för energisystemet. Motsvarande avsnitt återfinns inte i delområdesbeskrivningarna.

  • Läs den allmänna delen för att få en introduktion och övergripande bild av befintligt kunskapsunderlag. Läs den allmänna delen om du dessutom vill läsa mer om vattenkraftens nytta för energisystemet.
  • Läs delområdesbeskrivningarna för att veta mer om ett specifikt område och de kraftverk och dammar som finns där. Läs de delområdesbeskrivningar du är intresserad av och /eller berörd av.

Följebrev med information om hur du lämnar svar Pdf, 261 kB.

Svarsmall (Excel) Excel, 11.8 kB.

Delområdes­beskrivningar

Karta.

Kontakt