Dispens och tillstånd övriga naturskydd

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat och naturminnen, samt områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du söka dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 3 700 kronor
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 300 kronor

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Så här ansöker du om dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansökningsblanketten gäller för alla naturskydd förutom det generella biotopskyddet.

Det är viktigt att du får en bekräftelse, via den e-postadress du anger, på att Länsstyrelsen tagit emot din ansökan. Annars är det inte säkert att ansökan kommit in som den ska.

Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter i skyddade områden - digital blankett

Denna blankett använder du vid dispenser och tillstånd för övriga naturskydd, det vill säga:

 • Naturreservat
 • Nationalpark
 • Naturminne
 • Djur- och växtskyddsområde
 • Kulturreservat
 • Biotopskyddsområde (beslutade)

För det generella biotopskyddet är det en annan blankett.
Om du inte har någon e-postadress, ange telefonnummer

Kommunikation kan ske via e-post
Kommunikation kan ske via e-post


Jag som ansöker om dispens är * (obligatorisk)
Jag som ansöker om dispens är


Ange telefonnummer om det inte finns någon e-postadress.
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
Markägaren har godkänt planerad åtgärd


Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter: * (obligatorisk)
Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter:
Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Till exempel vilken metod som ska användas, exempelvis gräva, plöja, schackta.

Beskriv varför åtgärder måste vidtas inom det skyddade området.


Exempelvis säkerhetsavstånd, körskador, markpåverkan, hantering av massor.

Om skada inte går att undvika genom försiktighetsåtgärder.


Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.
Prövningsavgift * (obligatorisk)
Prövningsavgift


Prövning om dispens från föreskrifter är belagda med en avgift på 2300 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid betalning "dispensansökan" samt det skyddade områdets namn. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsen.

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon
 • Olika former av jakt
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper finns hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Länsstyrelsen har i vissa fall möjlighet att ge dispens från det generella biotopskyddet. Det gäller om den tänkta åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, samtidigt som biotopskyddets syfte fortfarande uppfylls. Jordbruksverket har ett beräkningsverktyg för att underlätta bedömningen.

Exempel på faktorer som är särskilt viktiga vid avgörandet:

 • hur många biotopelement, till exempel öppna diken, som finns kvar
 • total åkerareal på jordbruksenheten
 • genomsnittlig åkerstorlek
 • den aktuella åkerns avstånd till gårdscentrum, om jordbruksverksamheten utgör den huvudsakliga försörjningen.

Du som är lantbrukare kan använda beräkningsverktyget för att göra en preliminär bedömning av den åtgärd du vill göra.

Beräkningsverktyg för biotopskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du ansöka om dispens från det generella biotopskyddet? Använd blanketten "Ansökan om dispens från biotopskyddet".

Ansökan om dispens från biotopskyddetPDF

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme
 • Att hantera kemikalier

Under vissa förutsättningar kan Länsstyrelsen bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Frågor om Länsstyrelsens handläggning av dispensärenden besvaras av handläggare på enheten för naturskydd och tillsyn, se kontaktinfo i rutan till höger.

Hur en dispensansökan går till, avgifter för dispensprövning samt vad som bör vara med i en ansökan framgår av blanketten Vattenskyddsdispens, nedan.

Kompensationsåtgärder

Om du får dispens eller tillstånd för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan vi kräva att du kompenserar skadan. Exempelvis kan du behöva restaurera eller nyskapa liknande biotoper.

Kompensation får aldrig vara ett skäl för att få exploatera. Det måste alltid finnas särskilda skäl enligt lagstiftningen för att få dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att intrånget i naturmiljön ska kompenseras vid:

 • Tillstånd i Natura 2000-område
 • Dispens i eller upphävande i naturreservat
 • Övriga tillstånd och dispenser

Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  

Förslag till kompensation ska tidigt komma från utövaren

Det är verksamhetsutövaren som ska ta fram förslag till kompensation. Kommer frågan om kompensation in sent i processen kan det vara svårt att göra det bra. Kompensationsåtgärder ska vara långsiktliga. Det ska finnas förutsättningar för miljön eller arten att fortleva i området under en lång tid framöver.  

Kompensation kan ske genom att:

 1. förbättra biotoper (livsmiljöer)
 2. skapa nya biotoper
 3. ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd  

Kompensationen bör genomföras nära skadan, men kan göras någon annanstans om det ger större miljönytta. Det förlorade värdet eller strukturen bör ersättas, men i enstaka fall kan området vinna på en annan typ av kompensation. Detta gäller i synnerhet för strukturer och värden som är svåra att ersätta. 

Läs mer om ekologisk kompensation hos Naturvårdsverket
länk till annan webbplats

Kontakt