Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Länsstyrelsen har tagit fram en föreskrift som gör att det är möjligt att utan dispens från terrängkörningslagen parkera på åkermark eller kultiverad betesmark i samband med vissa tillfälliga arrangemang. Se föreskrifterna i dokumentet nedan.

Föreskrifter om förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon i Jönköpings länWord

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Undantag kan vara aktuellt bland annat för rörelsehindrade (styrkt med läkarintyg) eller vid körning på golfbanor, parkering i samband med större evenemang, räddningstjänstens övningar eller forskningsprojekt samt inför och vid endurotävlingar för motorcyklar.

Den som fått dispens måste ha beslutet med sig och kunna visa upp för polis eller naturvårdsvakt. Länsstyrelsen prövar i varje enskilt fall om särskilda skäl finns om körning på ett betydande sätt inte påverkar allmänna intressen eller känslig natur.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

För ansökningar om dispens från terrängkörningslagen har Länsstyrelsen en handläggningstid på 60 dagar från det datumet ansökan inkommit till Länsstyrelsen.

För en effektiv handläggning är det viktigt att du fyller i ansökan så utförligt som möjligt och bifogar kartor med det ansökta området tydligt markerat.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Kontakt