Vatten

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall i Sveriges vatten. Du kan få dispens från förbudet endast i undantagsfall.

Dumpning

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen.

Vattenverksamhetöppnas i nytt fönster

Tillsyn av vattenverksamheter

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs. Vi gör också förebyggande arbete i form av rådgivning och riktade insatser.

Tillsyn av vattenverksamheteröppnas i nytt fönster

Dammar och vattenkraft

Vattenkraft är en viktig energikälla, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan.

Dammar och vattenkraftöppnas i nytt fönster

Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning och dikenöppnas i nytt fönster

Våtmarker

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Våtmarkeröppnas i nytt fönster

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Restaurering av sjöar och vattendragöppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping