Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Remiss
Lämna synpunkter på länets klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional klimat- och energistrategi.

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i Jönköpings län med sikte på 2050. Den har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 24 juni 2019.
Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet. I missivet finns även kontaktuppgifter till kontaktpersoner på Länsstyrelsen.

Dokument

Remissversion Klimat- och energistrategi för Jönköpings länPDF

Missiv till remissversion Klimat- och energistrategi för Jönköpings länPDF

Remiss
Lämna synpunkter på regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelsen ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Syftet med den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel är att utgöra ett stöd och vägledning vid kommunal planering av drivmedelsinfrastruktur. Planen ska fungera som vägledning i arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av tankstationer för förnybara drivmedel samt laddstationer för elfordon. Vägledningen ska peka ut vilken etablering som behövs för att tillgängliggöra förnybara drivmedel på en tillfredsställande nivå i hela Jönköpings län.

Den har tagits fram i dialog och samverkan med Energikontor Norra Småland, Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings län under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 30 augusti 2019.
Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet. I missivet finns även kontaktuppgifter till kontaktperson på Länsstyrelsen.

Dokument

Remissversion Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: Regional plan för Jönköpings länPDF

Missiv till remissversion: Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: Regional plan för Jönköpings länPDF

 

Energi- och klimatarbetet i Jönköpings län

Klimatrådet

För att genomföra uppdraget på ett samordnat, effektivt och resultatinritktat sätt tog Länsstyrelsen år 2011 initiativ till att bilda Klimatrådet. Klimatrådet är ett samverkansorgan för aktörer i Jönköpings län som har engagemang och påverkansmöjlighet i klimat-och energiarbetet.

Läs mer om Klimatrådet i Jönköpings län på Klimatrådets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköpings läns klimat-och energistrategi

Tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv förankrades Jönköpings läns klimat- och energistrategi år 2010. Strategin visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län (2010)PDF

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv förankrades år 2015 åtgärder för att minska klimatpåverkan i Jönköpings län. Åtgärderna löper till år 2019.

Vision 2050 - Jönköpings län är ett plusenergilän

Med beaktande av länets förutsättningar är den långsiktiga visionen att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050.

 • Jönköpings län till år 2050 minskar behovet av energi med knappt 40 procent jämfört med år 2007 och ökar produktionen av förnybar energi så att länet blir självförsörjande och ett överskott av förnybar energi
  kan säljas till andra län och länder.

 • Det är lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län.

Övergripande mål

 • År 2050 är energianvändningen i Jönköpings län mindre än
  8 000 GWh.

 • År 2050 producerar vi i Jönköpings län minst 9 000 GWh förnybar energi.

 • År 2050 är utsläppen av koldioxid lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser endast koldioxid och inte övriga växthusgaser.

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 % av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt