Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Våtmarkssatsning inom LONA avslutas

Våtmarkssatsningen inom LONA avslutas helt, inga bidrag betalas ut och det blir ingen ny ansökningsperiod under året.

Det finns inte heller medel för nya vanliga LONA-projekt under 2019. För LONA-bidrag under 2020 är dock sista ansökningsdatum den 1 december som vanligt.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Prioritetsgrunder Jönköpings län

Följande prioriteringsgrunder ska gälla vid beslut om bidrag från och med år 2015 och tillsvidare.

 1. Projektet uppfyller kriterierna i förordningen.
 2. Projektets förväntade naturvårdsnytta.
 3. Projektets bidrag till att nå miljömål.
 4. Vi eftersträvar en geografisk spridning i länet, under förutsättning att det kommer in tillräckligt många bra ansökningar med prioriterade projekt. En viktig del i arbetet är att väcka idéer och stödja ett brett naturvårdsarbete i kommunerna.
 5. En spridning av projekt inom flera ämnesområden eftersträvas!
 6. Projektets effekt på lång sikt. Kommunal medfinansiering borgar för ett varaktigt projekt – vi bör stimulera till detta. Kontinuerligt lokalt engagemang är viktigt.

Övriga generella prioriteringsgrunder

 • Folkhälsoaspekter, främjande av friluftsliv och tätortsnära natur
 • Kulturmiljövård
 • Lokal samverkan och förankring, regional utveckling
 • Barnperspektivet
 • Jämställdhet och integration
 • Klimatanpassning

KlimatanpassningVi ser särskilt gärna projekt i form av kommunala naturvårdsprogram och kommunala naturreservat.

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt