Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Ska du avverka eller markbereda i skogen?

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för:

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd

Har du anmält en slutavverkning till Skogsstyrelsen?

Länsstyrelsen ger tillstånd till återbeskogning. Om du har anmält en slutavverkning av skog som berör en fornlämning eller fornlämningens närområde kommer Skogsstyrelsen att överlämna ärendet till Länsstyrelsen. Då behöver du inte skicka någon ansökan till oss.

Ansöka om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning

Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är spåren efter varaktigt övergiven mänsklig verksamhet som har tillkommit före år 1850. Det kan till exempel vara gravfält, ruiner och rester efter äldre bosättningar på landet eller i staden. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. En lämning från år 1850 eller senare är inte fornlämning utan kallas för övrig kulturhistorisk lämning. En sådan har inte samma lagskydd, men ska visas hänsyn och aktsamhet.

För mer information om fornlämningar se

Riksantikvarieämbetet webbplatslänk till annan webbplats

Arkeologi i tre steg

Innan arbete påbörjas på en plats, är det nödvändigt att ta reda på om fornlämningar berörs. Om det inte går att anpassa arbetet, kan den som ska bygga (företagaren), ansöka om att få fornlämningen borttagen.

Arkeologi görs ofta i tre steg:

 1. Arkeologisk utredning – för att ta reda på om det finns fornlämningar på platsen. Utredningen kan i sin tur delas in i två steg - steg 1, som innebär kart- och arkivstudier samt inventering, och steg 2 som innebär grävning i form av sökschaktning.
 2. Arkeologisk förundersökning – för att ta reda på vad det är för typ av fornlämningar.
 3. Arkeologisk undersökning – för att vetenskapligt dokumentera och till sist ta bort fornlämningarna.

Det är länsstyrelsen som beslutar om det är nödvändigt med en arkeologisk utredning eller undersökning. Företagaren står för kostnaden för arkeologin.

Länsstyrelsen väljer vilka arkeologer som ska utföra undersökningen, och begär in en kostnadsberäkning. Länsstyrelsen tar ställning till om kostnaden är rimlig i förhållande till vetenskapliga krav. Företagaren får offerten för kännedom innan Länsstyrelsen fattar beslut om att arkeologin kan sätta igång.

För mer information om den arkeologiska processen se

Riksantikvarieämbetes webbplatslänk till annan webbplats

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt