Publiceringsdatum:

Om eldningsförbud i Jönköpings län

Eldningsförbud råder ej i Jönköpings län och Ydre kommun.

Länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbudlänk till annan webbplats

Brandriskprognoser lämnas av SMHI

SMHI, brandriskkartorlänk till annan webbplats

Här kan du läsa om vad som gäller vid eldningsförbud. Beslut om eldningsförbud tas oftast av kommunerna i samråd med Länsstyrelsen. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

Eldningsförbud

Anledningen till eldningsförbud är ofta värme och brist på regn. Det översta marklagret med vegetation är då ofta torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder. I kombination med vind, kan det innebär mycket stor brandrisk.

Normalt eldningsförbud omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser som är utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats är en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Det är även tillåtet att laga mat i sprit- och gaskök då detta kan ske på ett betryggande sätt.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att iaktta försiktighet vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or use disposable grills in forests or public areas. You are allowed to barbecue only in prepared fireplaces and you can use portable stoves in the forests. Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Vanliga frågor och svar

Vad som omfattas av eldningsförbud

Nej! Det är tillåtet att grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Eldningsförbudet omfattar inte förbud mot rökning.

Däremot är det ett allmänfarligt brott att vara ovarsam med fimpar och annat som kan orsaka band i samband med rökning, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ja! Stormkök får användas. Muurikka kan användas på iordningsställda eld- och grillplatser.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark. Det går bra att grilla i iordningsställda grillar i parker och på allmän plats. Hör med din kommun om du är osäker.

Det kan bli böter – eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Om skogsbrand och arbete i skog

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Känner du röklukt så ska du larma via 112. Vid pågående, stora bränder så kan röklukt spridas över en större yta. I ett sådant läge kan det vara lämpligt att ringa informationsnumret 113 13.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret vid stora händelser.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är mycket torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Den som orsakar brand kan bli skadeståndsskyldig.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping