13 nov 2018 klocka 08.00 - 16.00

CHANGE: Hedersrelaterat våld och förtryck (med särskilt fokus på män och heder)

Utbildningen är en del av CHANGE – ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration – och arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Resursteam Heder. CHANGE finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

Målgrupp och anmälan (Observera att anmälan sker på två olika sätt beroende på vilken aktör du tillhör)

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom skola, förskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner. Anmälan för kommunanställda (ej inhyrd personal eller personal vid fristående enheter) görs via Region Jönköpings läns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ett antal platser är även avsedda för politiker, yrkesverksamma och ideellt engagerade inom andra verksamheter som möter personer som är eller kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Anmälan görs då längre ner på denna sida.

Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in dagen vid för få anmälda.

Innehåll
Hedersrelaterat förtryck resulterar i sin mest extrema form i hot, tvång och dödligt våld men kan också handla om begränsningar i vardagen vad gäller exempelvis klädval eller umgänge. Hederstänkandet har sin grund i kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet och drabbar främst flickor och kvinnor men också pojkar och män. Utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om hedersförtryck och en fördjupning kring män och pojkar som offer och förövare.

Du får en introduktion till begreppet heder, hur det kan ta sig uttryck och omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Vad är skillnaden mellan en hedersrelaterad värdegrund och majoritetssamhällets? Hur ser flickors respektive pojkars utsatthet för hedersvåld ut? Och vad kan yrkesverksamma och ideellt engagerade inom olika verksamheter göra för att förebygga, upptäcka och hantera fall av hedersrelaterat våld och förtryck? Vilka rutiner behövs och vilka resurser finns att tillgå?

Du får också lära dig mer om män och heder, hur patriarkala hedersnormer reproduceras och hur de påverkar pojkar och unga män som växer upp i Sverige idag, både genom att de själva förtrycks och genom pojkarnas delaktighet i förtrycket och kontrollen av sina systrar. Vad krävs för att dessa unga män ska bryta med hederskulturens normer och värderingar? Och hur kan vi lära av den kunskap och de erfarenheter som finns när det gäller hur man aktivt kan arbeta för att förändra attityder och beteenden bland pojkar och män? Med utgångspunkt i forskning och praktiska erfarenheter från Fryshusets verksamhet Elektra i Göteborg, blir dessa frågor belysta.

Medverkande
Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen med ansvar för frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Madeleine är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten.

Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet. Astrid har under lång tid forskat om hedersrelaterade normer och värderingar i Sverige. Hon har särskilt intresserat sig för mäns och pojkars roll och villkor i hederskulturella sammanhang och hur man kan arbeta med attitydförändring. 2016 kom hon ut med boken Mäns heder: Att vara både offer och förövare.

Armin Azadkhah, killverksamhetsansvarig Elektra, Fryshuset i Göteborg. Elektra är en verksamhet som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. De erbjuder stöd till utsatta ungdomar och arbetar förebyggande med utbildning och attitydpåverkande samt opinionsbildande arbete.

För info om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

 

VAR: Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15, Värnamo

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Kommunanställda ska vid ankomst ha med sig en ifylld och påskriven deltagarblankett för deltagande i aktiviteter som finansieras via Svenska ESF-rådet. Blankett skickas i förväg till alla deltagare som berörs av detta med instruktion om hur denna ska fyllas i.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 okt 2018

Kontakt