Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor och arbetar utifrån en internationell strategi för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Så här arbetar vi i Jönköpings län

Jämställdhetsstrategi

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för jämställdhet i Jönköpings län. Strategin utgår från de jämställdhetspolitiska målen. Den ger en lägesbild av kvinnors och mäns förutsättningar i Jönköpings län och pekar utifrån det ut ett antal särskilt prioriterade områden.

Strategin pekar ut en riktning för arbetet med jämställdhet i länet. Den ska också ge inspiration och stöd till de verksamheter som vill påbörja eller utveckla sitt arbete med jämställdhet. Länsstyrelsen kan samordna insatser, ge stöd genom utbildning och annan kunskapsspridning samt följa arbetet i länet. För att fortsätta och ytterligare stärka arbetet sätter jämställdhetsstrategin upp mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Jönköpings län.

Visionen är att kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ett jämställt Jönköpings län - Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020

Statistik över jämställdhet i länet

På tal om kvinnor och män 2004PDF

På tal om kvinnor och män 2008PDF

På tal om kvinnor och män 2012PDF

På tal om kvinnor och män 2015PDF

På tal om kvinnor och män 2017PDF

Jämställdhetsråd

Länsstyrelsen leder Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Ordförande är landshövding Helena Jonsson och i rådet sitter representanter från organisationer i länet. Under rådet finns en beredningsgrupp och fler fokusgrupper som samverkar kring avgränsade frågor under jämställdhetsområdet.

Kontakt