Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel ska miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Ett förslag på nationell plan för hur miljöprövningen ska genomföras lämnades till regeringen den 1 oktober 2019. Regeringen kommer att fatta beslut om den nationella planen för miljöprövningen.

När regeringen har fattat beslut får du som ingår i planen mer information om när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen.

Den 1 januari 2019 införs ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samordnad prövning

Du som äger ett vattenkraftverk har kunnat anmäla dig till den nationella planen för att få ditt tillstånd omprövat. Anmälningstiden har nu gått ut, då sista anmälningsdag var den 1 juli 2019.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde.

Idén är att dela in verksamheterna i prövningsgrupper, alltså vattensystem med anläggningar som har ett miljö- och energimässigt samband och som är lämpliga att ompröva på ett samordnat sätt. För varje prövningsgrupp anges en tidpunkt för när omprövningen ska ske. De första omprövningarna inleds tidigast under 2020 och arbetet kommer sedan att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till 2040.

Du som har anmält dig till den nationella planen kan fortsätta driva din verksamhet till omprövning sker. Du kan också söka ersättning för en del av prövningskostnader, åtgärdskostnader och produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte anmält dig till nationella planen

Du som äger ett vattenkraftverk, men valt att inte anmäla dig till planen måste snarast ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via Mark- och miljödomstolen.

De verksamhetsutövare som inte ansöker om omprövning (antingen genom att anmäla sig till den nationella planen eller genom att ansöka direkt hos domstolen) kan Länsstyrelsen förelägga att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

Planen beslutas av regeringen

Den nationella planen för omprövning tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten.

Senast den 1 oktober 2019 lämnas ett förslag på nationell plan till regeringen som sedan beslutar om planen.

Nedan finns några länkar med information om vattenkraftsprövningen hos andra myndigheter och organisationer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping