Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Länsstyrelsen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att kontrollera att lagar, föreskrifter, domar och beslut följs. Tillsynen grundar sig på reglerna i miljöbalken. Vi kan även ge råd och information till dig som verksamhetsutövare.

Vad innefattar tillsynen?

Tillsynen innefattar bland annat:

  • genomgång av årlig miljörapport
  • uppföljning av egenkontroll
  • kontroll av lagefterlevnad
  • kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
  • kontroll och bedömning av statusrapport
  • uppföljning av tillstånd och villkor
  • begäran om omprövning av äldre tillstånd/villkor
  • beslut om avgift för prövning och tillsyn
  • beslut om eventuella miljösanktionsavgifter
  • eventuell anmälan om åtal.

Avgift tillsyn och prövning

Avgiften är årlig och hur mycket du ska betala som tillståndspliktig verksamhet och anges i en förordning (se läs mer om avgifter för tillsyn).

Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet i stället för Länsstyrelsen, tas en lägre avgift (som avser prövning) ut av Länsstyrelsen. Kommunens avgift tas ut i enlighet med en taxa som kommunen bestämmer och ska täcka kostnaderna för tillsynen av verksamheten.

Information om tillsyn och avgifter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Kontrollprogrammen är en del av egenkontrollen men koncentrerar sig på hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Som vägledning för din verksamhets egenkontroll finns bland annat bestämmelser i förordningen (1998:901). Dessutom finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa bestämmelser i Miljöbalken tar vi ut en miljösanktionsavgift. Vilka bestämmelser som är förknippade med en miljösanktionsavgift framgår av förordningen om miljösanktionsavgifter. Ett exempel på när du som verksamhetsutövare behöver betala en avgift är om du är försenad med att lämna in miljörapporten.

Åtalsanmälan

Om vi misstänker att den miljöfarliga verksamheten inte följer bestämmelser i miljöbalken anmäler vi detta till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen gör inte några egna bedömningar i sakfrågan. Det är Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som bevisar den brottsliga gärningen och fattar beslut om sanktioner.

Miljörapport

Alla verksamheter som måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet är skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Läs mer på sidan Miljörapport.

Miljörapport

Enhetschef
Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305


Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av kommunala avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322


Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, färgtillverkare, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Handel med utsläppsrätter och kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303


Katarina Carthew
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering. Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: katarina.carthew@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 266


Magnus Karlsson
Tillsyn och samråd för grustäkt, bergtäkt och vindkraft. Samråd enl 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Seveso.

E-post: magnus.f.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 448


Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter, torvtäkter. Prövning av bearbetningskoncession energitorv.
Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd 12:6 MB gäller Habo, Mullsjö, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312


Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229


Karl-Oskar Lund

Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491


Marie-Louise Lüsch

Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315


Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512


Annette Rosén

Tillsyn och samråd för vindkraft, bergtäkter, krematorier, gummiindustrier och pressgjuterier. Hanterar avfallsplaner.

E-post: annette.rosen@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 509


Karolin Ring

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: karolin.f.ring@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 365


Frida Simonson

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513


Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfalsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324


Linda Vikström

Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: linda.vikstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 - 22 36 318

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping