Anmälan om driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet? Då ska du anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Om det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet ska du snarast anmäla detta till din tillsynsmyndighet. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla driftstörningen till oss via vår e-tjänst. Om det är en större incident ska du först kontakta din handläggare.

Kontakta oss först

Ta i första hand kontakt med din ordinarie handläggare och använd sedan e-tjänsten för skriftlig information. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, ska du lämna ett telefonmeddelande till någon på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöavdelningen når du via växeln.

Vid mindre incidenter är det tillräckligt att rapportera via e-tjänsten. Är du tveksam så ring – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Är det en allvarlig störning ska du även larma SOS-alarm på telefonnummer 112.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Du kan göra anmälan i vår e-tjänst "Undersättelse om driftstörning". I e-tjänsten ska du kunna uppge följande uppgifter:

  • Vilken anläggning som händelsen inträffat på – gärna med anläggningsnummer
  • Beskriv händelsen och preliminär orsak
  • Om det skett utsläpp till vatten eller luft eller annat
  • Vilket/vilka ämnen (säkerhetsdatablad om det finns)
  • Utsläppta mängder
  • Preliminär bedömning av konsekvenser av händelsen
  • Vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder ni planerar

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Händelser utanför normal kontorstid

Om händelsen inträffar under annan tid än normal kontorstid ska du använda e-tjänsten. Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov även kontakta personal från miljöavdelningen utanför normal kontorstid.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter, till exempel:

  • Räddningstjänsten
  • Arbetsmiljöverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Enhetschef
Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

Telefon: 010-22 36 305

gustav.enander@lansstyrelsen.se

Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363

malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se


Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av kommunala avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322

li.blomqvist@lansstyrelsen.se

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, färgtillverkare, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Handel med utsläppsrätter och kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303

helena.backman@lansstyrelsen.se

Katarina Carthew
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering. Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

Telefon: 010-22 36 266

katarina.carthew@lansstyrelsen.se

Magnus Karlsson
Tillsyn och samråd för grustäkt, bergtäkt och vindkraft. Samråd enl 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Seveso.

Telefon: 010-22 36 448

magnus.f.karlsson@lansstyrelsen.se

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter, torvtäkter. Prövning av bearbetningskoncession energitorv.
Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd 12:6 MB gäller Habo, Mullsjö, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 312

nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige.

Telefon: 010-22 36 229

elin.lindvall@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Lund

Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk och sågverk.

Telefon: 010-22 36 491

karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

Marie-Louise Lüsch

Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.
Telefon: 010-22 36 315

marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se

Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

Telefon: 010-22 36 512

peter.nacke@lansstyrelsen.se

Annette Rosén (sjukskriven)
Tillsyn och samråd för vindkraft, bergtäkter, krematorier, gummiindustrier och pressgjuterier. Hanterar avfallsplaner.

Telefon: 010-22 36 509

annette.rosen@lansstyrelsen.se

Frida Simonson

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

Telefon: 010-22 36 513

frida.simonson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, anläggningar för mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall samt avfallssortering, inklusive skrothantering i annan än kommunal regi. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324

p-o.svensson@lansstyrelsen.se

Mattias Törnell
Projektledare i projektet för incitament för energieffektivisering.

Telefon: 010-22 36 522

mattias.tornell@lansstyrelsen.se

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping