Anmälan om driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet? Då ska du anmälan detta till din tillsynsmyndighet.

Om det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet ska du snarast anmäla detta till din tillsynsmyndighet. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla driftstörningen till oss via vår e-tjänst. Om det är en större incident ska du först kontakta din handläggare.

Kontakta oss först

Ta i första hand kontakt med din ordinarie handläggare och använd sedan e-tjänsten för skriftlig information. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, ska du lämna ett telefonmeddelande till någon på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöavdelningen når du via växeln.

Vid mindre incidenter är det tillräckligt att rapportera via e-tjänsten. Är du tveksam så ring – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Är det en allvarlig störning ska du även larma SOS-alarm på telefonnummer 112.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Du kan göra anmälan i e-tjänsten Underrättelse om driftstörning. I e-tjänsten ska du kunna uppge följande uppgifter:

  • Anläggning som händelsen inträffat på, gärna med anläggningsnummer
  • Verksamhetsutövare, organisationsnummer och adressuppgifter
  • Kontaktperson med namn, e-post och telefonnummer
  • Datum och om möjligt även klockslag för driftstörningen
  • Beskrivning av driftstörningen och preliminär orsak.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Händelser utanför normal kontorstid

Om händelsen inträffar under annan tid än normal kontorstid ska du använda e-tjänsten. Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov även kontakta personal från miljöavdelningen utanför normal kontorstid.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter, till exempel:

  • Räddningstjänsten
  • Arbetsmiljöverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Enhetschef
Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av kommunala avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, färgtillverkare, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Handel med utsläppsrätter och kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Katarina Carthew
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering. Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: katarina.carthew@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 266

Magnus Karlsson
Tillsyn och samråd för grustäkt, bergtäkt och vindkraft. Samråd enl 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Seveso.

E-post: magnus.f.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 448

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter, torvtäkter. Prövning av bearbetningskoncession energitorv.
Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd 12:6 MB gäller Habo, Mullsjö, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229

Karl-Oskar Lund
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Marie-Louise Lüsch
Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315

Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Annette Rosén
Tillsyn och samråd för vindkraft, bergtäkter, krematorier, gummiindustrier och pressgjuterier. Hanterar avfallsplaner.

E-post: annette.rosen@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 509

Karolin Ring
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: karolin.f.ring@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 365

Frida Simonson
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfalsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324

Linda Vikström
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: linda.vikstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 - 22 36 318

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping