Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

  • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Miljötillsynen i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det finns många små- och medelstora företag med tonvikt på tillverkningsindustrin. Stora branscher är till exempel ytbehandlingsföretag, avfalls- och energianläggningar, vindkraft och pappersbruk. En annan stor bransch är täkterna.

Inom området miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter har vi tillsynsansvar för 229 verksamheter. Tillsynen sker av miljöskyddsenheten som även har tillsyn över allmänna vattentjänster och SEVESO-anläggningar.

Enheten för förorenade områden och miljödata ansvarar för tillsynen av förorenade områden. För mer information se förorenade områden.

Enheten för naturtillsyn och skötsel har tillsynen vad gäller vattenverksamheter och omfattar i huvudsak tillsyn av dammar, vattenuttag, markavvattningar, anmälningspliktiga vattenverksamheter. För mer information se vattenverksamhet.

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Om du planerar åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön så behöver du samråda. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera. För mer information se våra e-tjänster under åtgärd i naturmiljön.  

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping