Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

  • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Miljötillsynen i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det finns många små- och medelstora företag med tonvikt på tillverkningsindustrin. Stora branscher är till exempel ytbehandlingsföretag, avfalls- och energianläggningar, vindkraft och pappersbruk. En annan stor bransch är täkterna.

Inom området miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter har vi tillsynsansvar för 229 verksamheter. Tillsynen sker av miljöskyddsenheten som även har tillsyn över allmänna vattentjänster och SEVESO-anläggningar.

Enheten för förorenade områden och miljödata ansvarar för tillsynen av förorenade områden. För mer information se

förorenade områden

Enheten för naturtillsyn och skötsel har tillsynen vad gäller vattenverksamheter och omfattar i huvudsak tillsyn av dammar, vattenuttag, markavvattningar, anmälningspliktiga vattenverksamheter. För mer information se

vattenverksamhet

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Om du planerar åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön så behöver du samråda. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera. För mer information se våra e-tjänster under

åtgärd i naturmiljön  

Enhetschef
Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305


Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av kommunala avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322


Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, färgtillverkare, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Handel med utsläppsrätter och kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303


Katarina Carthew
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering. Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: katarina.carthew@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 266


Magnus Karlsson
Tillsyn och samråd för grustäkt, bergtäkt och vindkraft. Samråd enl 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Seveso.

E-post: magnus.f.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 448


Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter, torvtäkter. Prövning av bearbetningskoncession energitorv.
Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd 12:6 MB gäller Habo, Mullsjö, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312


Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229


Karl-Oskar Lund

Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491


Marie-Louise Lüsch

Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315


Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512


Annette Rosén

Tillsyn och samråd för vindkraft, bergtäkter, krematorier, gummiindustrier och pressgjuterier. Hanterar avfallsplaner.

E-post: annette.rosen@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 509


Karolin Ring

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: karolin.f.ring@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 365


Frida Simonson

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513


Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfalsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324


Linda Vikström

Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: linda.vikstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 - 22 36 318

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping