Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall, och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.

Vi arbetar utifrån följande synsätt:

 1. Förebygg uppkomst av avfall.
 2. Sträva efter att återanvända och återvinna.
 3. Ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt och hur detta ska ske styrs via lagstiftningen.

Regler om avfall och farligt avfall

Regler kring avfall och farligt avfall finns bland annat i 15 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808länk till annan webbplats) samt i avfallsförordningen (SFS 2011:927länk till annan webbplats).

För mer information se även Naturvårsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*). Farligt avfall har någon av de egenskaper som finns i bilaga 1 till avfallsförordningen till exempel hälsoskadligt, giftigt, brandfarligt eller cancerframkallande.

Återvinning

Att en avfallsinnehavare gör sig av med sitt avfall omfattar också när hen återvinner avfallet. Åtgärder som innebär återvinning av avfall återfinns i bilaga 2 till avfallsförordningen.

I korthet innebär återvinning att det material som avfallet består av tas till vara, antingen genom att man använder materialet för att tillverka en ny produkt eller genom energiutvinning. 

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och omhändertas på lämpligt sätt.

Än så länge gäller producentansvaret för:

 • returpapper
 • däck
 • förpackningar
 • bilar
 • batterier
 • elektriska och elektroniska produkter
 • läkemedel
 • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (strålsäkerhetsmyndigheten). 

Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

 • återvinningsverksamheter
 • komposteringsanläggningar
 • deponier.

Transport av avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport av avfall respektive farligt avfall.

Dumpning av avfall

Länsstyrelsen prövar en del dispenser för dumpning av avfall såsom muddermassor och snö.

Tillsyn av avfallshantering

Länsstyrelsen och kommuner delar tillsynen över avfallsverksamheter. Vill du vill veta mer om tillsynsansvaret för en särskild anläggning ska du kontakta Länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger eller kommunen.

Gränsöverskridande transporter

Fem länsstyrelser i Sverige har tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter.

 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Skåne

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping