Stöd till bostäder

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder eller renovera bostäder i vissa bostadsområden.

Viktig information om stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs. Stödet stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka.

Detta gäller för ansökningar inlämnade 2018 eller tidigare

Nya regler för stödet gäller från den 23 juli 2019. De nya reglerna gäller även för de ärenden som har kommit in till Länsstyrelsen under 2018 eller tidigare. Förutsatt att ärendet inte redan har fått ett första beslut om beviljande om stöd.

Ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder som träder i kraft 23 juli (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Detta gäller för ansökningar inlämnade under 2019

Vad som kommer att gälla för ärenden som kommit in under 2019 har regeringen ännu inte tagit beslut om. Det finns ett förslag till nya regler men det återstår arbete innan det är klart. Ändringarna är tänkta att börja gälla från 1 januari 2020.

Länsstyrelsen har inte mer information än så här i dagsläget. Mer information om de föreslagna ändringarna finns att läsa på regeringens webb.

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerandelänk till annan webbplats

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Din ansökan ligger i kö hos Länsstyrelsen. Handläggningen av ärenden som kommit in senast 2018 pågår under hösten. Ärenden som kommit in under 2019 ligger kvar i kö hos Länsstyrelsen tills reglerna som ska gälla för dessa ärenden är beslutade. När vi har mer information uppdaterar vi den här sidan.

Kom ihåg att meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan är aktuella.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-09-24

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket länk till annan webbplats

Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Bostäder för äldre personer

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till bostäder för äldre på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd inom sex månader från att byggnadsprojektet startade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet för renovering och energieffektivisering är stoppat och ska avvecklas. I december 2018 fattade riksdagen beslut om budget för 2019 och i denna budget finns inte några pengar till stödet. Inga nya ansökningar om stöd kan därför beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Mer information om stöd för renovering och energieffektivisering hos Boverketlänk till annan webbplats

Vem kan söka stöd?

​Stödet lämnas till fastighetsägare, tomträttshavare eller till någon som avser att anordna bostäder på ofri grund.

Vad kan man få stöd för?

Stöd ges till ny- eller ombyggnad av hyresbostäder i särskilda boenden. Stöd kan lämnas för ombyggnad av befintligt boende utan att det tillkommer fler bostäder.

Stöd lämnas också för ny- och ombyggnad av hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. För att stöd ska kunna ges till ombyggnad måste projektet resultera i ett nytillskott av bostäder.

Stöd ges för anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Till gemensamma utrymmen räknas endast utrymmen för boendens måltider, samvara, hobby och rekreation.

Hur mycket kan man få i stöd?

För nybyggnad kan man få max 3600 kr/kvadratmeter (kvm), för ombyggnad max 3200 kr/kvm och för anpassning max 25 procent av kostnaderna, dock högst 200 000 kr.

Är bostaden tänkt för en person lämnas stöd för högst 35 kvm/bostadslägenhet och högst 15 kvm/bostadslägenhet när det gäller gemensamma utrymmen.

Är bostaden tänkt för två personer lämnas stöd för högst 50 kvm/bostadslägenhet och högst 20 kvm/bostadslägenhet när det gäller gemensamma utrymmen.

Om det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende får stöd lämnas med ett tillägg motsvarande 10 procent av grundstödet ovan. 

Ansökan

Ansökan om stöd skickas till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samhällsbyggnadsenheten
551 86 Jönköping.

Ansökan om stöd skickas in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats.  

Så söker du stöd för hyresbostäder

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att ordna bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2017 och från det datumet kan stödet sökas. Här får åtgärderna inte ha påbörjats innan ansökan om stöd inkommit till länsstyrelsen.

Vem kan söka stöd?

Stödet kan sökas av fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund.

Vad kan man få stöd för?

Stöden ges till bostäder som ordnas genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av byggnader som inte använts som bostäder under de senaste åtta åren.

Hur mycket kan man få i stöd?

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet.

För ordnande av hyresbostäder:

  • 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen, 7 100 kr/m² från 1 maj 2018
  • 5 300 kr/m² boarea i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen, 5 800 kr/m² från 1 maj 2018
  • 3 800 kr/m² boarea i övriga landet, 4 800 kr/m² från 1 maj 2018

För ordnande av studentbostäder:

  • 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen
  • 5 300 kr/m² boarea i övriga landet, 5800 kr/m2 från 1 maj 2018


För ytor upp till och med 35 kvm boarea per lägenhet lämnas högsta stödbeloppet i respektive region. För ytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvm boarea per lägenhet lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för respektive region. För ytor över 70 kvm lämnas inget stöd. För areor för gemensamma aktiviteter lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

Det finns dessutom en påbyggnadsbonus som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Energikrav

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Andra viktiga krav

Mottagare av stödet förbinder sig att under 15 år räknat från utbetalning av stödet, använda bostäderna för de ändamål och villkor som förutsattes när stödet beviljades.

Mer information finns på Boverkets webbplats. 

Ansökan

Ansökan om stöd skickas till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samhällsbyggnadsenheten
551 86 Jönköping.

Kontakt