Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns information om ansvar och skyldigheter för den som förorenat ett område.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Miljöbalken och tillsynsmyndigheter

Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs kallas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet över ett förorenat område kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Du kan kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta kommunen. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan också söka information om förorenade områden i någon av de karttjänster som finns tillgängliga.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Är ditt område förorenat-öppnas i nytt fönster En checklista till hjälp för verksamhetsutövare för att undvika, förhindra och åtgärda förorenade byggnader, mark- och vatten- områden

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastiget- ditt ansvar-öppnas i nytt fönsterAtt äga, köpa eller sälja en förorenad fastiget- ditt ansvar

Förorenad mark- syns inte men finnsöppnas i nytt fönster om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Kontakt: Henrik von Zweigberk, jurist

henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

010-223 63 30

Om du planerar att göra arbeten på din fastighet och du vet att om den är förorenad så behöver du innan arbetet startas kontakta din tillsynsmyndighet för att se om arbetet behöver anmälas.

Anmälningsplikt gäller för en avhjälpandeåtgärd som omfattar en föroreningsskada och där åtgärden bedöms medföra en risk, större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningen.

Tänk på att vara ute i god tid. Anmälan ska skickas in till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan du tänker starta åtgärderna och vara undertecknad av ansvarig verksamhetsutövare.

För mer information om vad en anmälan bör innehålla så finns en

Checklista för innehåll i 28 § anmälanöppnas i nytt fönster

Anmälan gör du via:

Blankett för 28 § anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information se:

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommun miljökontor.

Hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) kan innebära att tillsynsmyndigheten kommer att ta ut en tillsynsavgift. 

En statusrapport är en rapport som ska upprättas om det finns risk att en industriutsläppsverksamhet (IED-anläggning) medför föroreningsskada.

Statusrapporten upprättas i samband med en tillståndsansökan eller efter det att huvudslutsatser har offentliggjorts, men kan även lämnas in frivilligt vid ett annat tillfälle.
I en statusrapport ska det finnas information om de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten, hur området används, information om tidigare användning av området samt mark och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena inom området där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. Om risken anses liten för föroreningsskada krävs inte någon statusrapport.
Om statusrapporten inkommer i samband med tillståndsansökan är det tillståndsmyndigheten som ska granska rapporten, alltså inte Länsstyrelsen. Om statusrapporten är bristfällig och Länsstyrelsen har rätt att begära in kompletteringar. Statusrapporten används sedan som jämförelse för att se om bolaget har förorenat över sitt givna tillstånd, när verksamheten till exempel ska lägga ner.

För mer information se

Vägledning om statusrapportlänk till annan webbplats för industriutsläppsverksamheter på Naturvårdsverkets webbplats 

Kontakt: Moa Huitema, handläggare förorenade områden

moa.huitema@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 63 13

Har du blivit kontaktad av oss?

Det finns flera anledningar till att du har blivit kontaktad av oss, bland annat kan det handla om att vi har registrerat din fastighet som ett möjligt förorenat område. Denna kartläggning är ett första steg i länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Under MIFO-metodik för inventering av förorenade områden hittar du mer information.

Om du har frågor, kontakta gärna oss via formuläret nedan.

Inventering enligt MIFO

MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Länsstyrelsen har i identifieringsarbetet registrerat över 5300 platser i länet som potentiellt förorenade områden. Av dessa är cirka 1300 platser klassade enligt MIFO.

Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare har ett objekt som identifierats som ett potentiellt förorenat område så kan det ställas krav på vidare undersökningar så kallade MIFO fas 2.

MIFO fas 1 är en orienterande studie som bygger på tillgänglig information som finns om objektet och branschen. Informationsinsamling sker bland annat via platsbesök, intervjuer och arkiv. Normalt sker ingen provtagning vid en MIFO fas 1 inventering. Objekt som tilldelas en hög riskklass efter genomförd inventering är prioriterade att genomgå en MIFO fas 2 inventering. Den orienterade studien ligger sedan som grund för MIFO fas 2 inventeringen.

MIFO fas 2 är en översiktlig studie där provtagning sker. Provtagningspunkterna placeras där det är som mest troligt att påvisa förhöjda halter av föroreningar. I en MIFO fas 2 inventering kan både mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader, anläggningar och porluft provtas efter behov. Efter en genomförd MIFO fas 2 inventering riskklassas objektet. Objekt som tilldelas en hög riskklass är prioriterade att genomgå vidare undersökning.

Underlag till i ert arbete med MIFO-inventering som blanketter och PM för olika industrier finns häröppnas i nytt fönster 

Kontakt Helene Jansson, handläggare förorenade områden

helene.jansson@lansstyrelsen.se

010-223 63 10

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna. Men förorenade områden lyfts även i andra delar som detaljplaner och bygglov.

Hur vi jobbar finns beskrivet i det regionala programmet.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områdenöppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommuns miljökontor.

 

Vill du komma i kontakt med oss, fyll i detta formulär och skicka!

 Gäller frågan ett utdrag ur EBH-stödet? Då behöver ni ange fastighetsbeteckning alternativt MIFO ID (6 siffror).

 

 

Förorenade områden och giftfri miljö

Arbetet med förorenade områden är en del för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljömålet Giftfri miljö anses som ett av de svåraste att uppnå. De åtgärder som behövs är stora och komplexa. Även på länsnivå jobbar vi med åtgärder som är knutna till våra åtgärdsprogram. Giftfri miljö ingår i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål och här finns flera åtgärder riktade mot insatser för förorenade områden.

Mer information om vårt miljömålsarbete och åtgärdsprogrammet hittar du under når vi miljömålen.           

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

Områdena representeras av en stjärna. Tänk på att ett förorenat område kan vara ganska stort och stjärnan i kartbilden representerar inte hela området och fler fastigheter kan innefattas i objektet än den där stjärnan finns. Kartan ger bara en begränsad information om ett urval av objekt.

För mer information kontakta din tillsynsmyndighet.

Länk till Länsstyrelsens webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst för komplettering av ärende

I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i Jönköpings län samt ärendets diarienummer 57x-xxxx-20xx (diarienumret står angivet i högra hörnet). Kompletteringarna ska ha kommit in till oss senast sex veckor efter det att ni blivit delgiven beslutet.

Du kan även komplettera ditt ärende genom e-post jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 57x-xxxx-20xx samt komplettering i ämnesraden.

Observera att du bara behöver skicka in dina dokument en gång, använd då gärna vår e-tjänst.

Tillsynsavgift

En tillsynsavgift kan tas ut för utförd tillsyn i frågor rörande förorenade områden, enligt 10 kap. miljöbalken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping