Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Nationella medel 2019

Under 2019 är 10 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär. Nationella medel kan gå till kompetensutveckling, stöd och utbildningsinsatser riktade till frivilliga och anställda som arbetar med TIA-frågor inom organisationen. Ansökan ska göras senast den 10 april 2019 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information om nationella medel på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats om integration länk till annan webbplats

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Ansökningar Jönköpings län

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Det finns till den första utlysningen 2 989 000 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län 2019.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Beviljade insatser 2018

Ädelfors Folkhögskola
Ädelfors folkhögskola har beviljats 993 404 kronor för insatsen Tidiga insatser för asylsökande med fokus på mat-,hälso-,vård-,egenvård-,yrkesprofil med svenska språket och samhälle som grund tillsammans med svensk arbetsmarknad.

Insatsen syftar till att bredda den redan pågående verksamheten med ett tydligare hälsospår och ökat fokus på kvinnor. Insatsen innebär en fördjupning inom hälsorelaterade områden för att hantera de behov som finns bland målgruppen.

Pingstförsamlingen
Pingstförsamlingen har beviljats 354 400 kronor för insatsen Pingst Jönköping Integrationsarbete

Insatsen syftar till att utöka det pågående integrationsarbetet för att stötta asylsökande i att få kunskap om det svenska samhället och finna sin väg framåt. Insatsen består av fyra olika delar: Familjestödsutbildning, Sommaraktiviteter, Språkcafé och Filmprojekt.

Sportfiskarna
Sportfiskarna har beviljats 180 000 kronor för insatsen Integrationsfiske

Insatsen syftar till att ge kunskap om det svenska samhället, kunskaper i svenska och ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen kommer att främja samvaro och möten med andra utifrån ett gemensamt intresse då målgruppen ofta haft fiske som intresse i sitt hemland.

IOGT-NTO
IOGT-NTO har beviljats 197 200 kronor för insatsen Social Studio

Insatsen syftar till att främja deltagarnas fysiska och psykiska hälsa genom kulturell verksamhet. Insatsen kommer att stimulera kreativiteten och stärka själförroendet samt skapa nyfikenhet på det svenska samhällets möjligheter.

Östra Sportklubben
Östra Sportklubben har beviljats 217 492 kronor för insatsen Tillsammans på Öster

Insatsen syftar till att bidra till bättre hälsa genom kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Genom fysisk aktivitet kombinerad med samtal och information kring relevanta teman samt gemenskap i form av en öppen mötesplats motverkas passivisering och möjlighet till nya kontakter skapas. Insatsen är en samverkan mellan Östra Sportklubben och Allianskyrkan

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 257 900 kronor för insatsen En skola för Framtiden

Insatsen syftar till att ge asylsökande möjlighet att fördjupa sig i modulstudier. Insatsen kommer att ge kunskaper om eget företagande som möjlighet till försörjning samt ge en ökad kunskap och förståelse för den svenska arbetsmarknaden.

Medborgarskolan
Medborgarskolan har beviljats 340 021 kronor för insatsen Lärande för alla

Insatsen syftar till att ge goda kunskaper i svenska språket, ge kunskap om svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Lärande av ny teknik ska underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi och möjliggöra ökad kontakt med skola, barnomsorg och sjukvård. Insatsen är länsöverskridande och omfattar även Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län. I Jönköpings län bedrivs insatsen i Gislaveds kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 567 310 kronor för insatsen Samhällsinformation för asylsökande

Insatsen syftar till att ge målgruppen information om och kunskap i hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Insatsen syftar även till att ge kunskap om vilka normer och värderingar som råder. Deltagare kommer också att få information om den svenska arbetsmarknaden samt diskutera vad ett eventuellt avslag på asylsökande och ett återvändande skulle betyda för framtiden.

Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan har beviljats 26 000 kronor för insatsen BIV/BIS (för vuxna)

Insatsen syftar till att förbättra den psykosocial hälsan med hjälp av bearbetning av upplevelser i samband med krig och flykt samt ge möjlighet att möta likasinnade för att gemensamt hitta ett sammanhang. BIV/BIS (för vuxna) är ett pedagogiskt program som riktar sig till asylsökande

Equmeniakyrkan Ekenässjön
Equmeniakyrkan Ekenässjön har beviljats 72 800 kronor för insatsen Träffpunkt för asylsökande.

Insatsen syftar till att motverka passivisering genom att erbjuda en mötesplats är undervisning i svenska språket och kunskap om det svenska samhället är i fokus.

Ädelfors folkhögskola
Ädelfors folkhögskola har beviljats 778 744 kronor för insatsen tidiga insatser för asylsökande.

Insatsen är en fortsättning på tidigare beviljad insats och bedrivs på heltid vilket motverkar passivisering och skapar goda förutsättningar för etablering.

Ädelfors folkhögskola
Ädelfors folkhögskola har beviljats 113 150 kronor för insatsen kvinnoprojekt Min Framtid.

Insatsen syftar till att ge utlandsfödda kvinnor verktyg så att de kan förändra sin situation. Bli självförsörjande, komma ut i arbetslivet och bli en del av samhället.

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun har beviljats 1 115 380 kronor för projektet KOM – projekt kompetenskartläggning och matchning i Jönköpings län

Insatsen syftar till att ta tillvara asylsökandes arbetskompetens för den svenska arbetsmarknaden och underlätta processen dit.

Föreningen Aktivt Centrum
Föreningen Aktivt Centrum har beviljats 166 423 kronor för insatsen Föreningen aktivt centrum Mariannelund.

Insatsen syftar till att ge kunskap i svenska språket och kunskap om det svenska samhället genom att erbjuda kurser i detta under två dagar i veckan.

Internationella Vänner
Internationella Vänner har beviljats 114 400 kronor för insatsen En lättare väg in i Sverige.

Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för en snabbare etablering i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda studiecirklar och företags/arbetsplatsbesök.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 194 800 kronor för insatsen Ung i Värnamo.

Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för en bra integrering i det svenska samhället genom en bred kontaktyta mellan asylsökande åldersuppskrivna ungdomar och föreningsliv, kyrkor och engagerade volontärer.

NBV
NBV har beviljats 85 000 kronor för insatsen Aktiv svenska för asylsökande.

Insatsen syftar till att ge målgruppen flera verktyg för att komma in i det svenska samhället genom att kombinera språkövningar i svenska med studiebesök hos olika samhällsfunktioner och prova på aktiviteter inom olika fritidsverksamheter.

NTF
NTF har beviljats 288 350 kronor för insatsen Fortsatt trafiksäkerhetsinformation och kunskaper till asylsökande.

Insatsen syftar till att skapa förståelse för synen på trafiksäkerhet utifrån språkliga och kulturella skillnader bland asylsökande.

Kontakt