Mäns våld mot kvinnor

Arbetar din organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel

Kommuner och region i Jönköpings län inbjuds att söka utvecklingsmedel för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2019.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning till kommuner och region för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Jönköpings län förfogar över 900 000 kronor för fördelning.

Vem kan beviljas medel?

Kommuner och region med verksamhet i Jönköpings län. Insatsen ska genomföras i Jönköpings län med projektstart senast 1 september 2020. Insatsen ska vara avslutad under 2021.

Prioriterade insatser

Länsstyrelsen kommer att prioritera:

 1. Insatser som syftar till implementering, utveckling och spridning av metoder för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
 2. Insatser (enl. punkt 1) tidigt i barns liv med ett barnrättsperspektiv.

Instruktioner för ansökan

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till ansökan är det viktigt att den är ifylld i alla delar. Ansökan ska även innehålla en genomarbetad och realistisk budget för arbetet.

AnsökningsformulärWord

Skicka ansökan

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2019 och skickas till: jonkoping@lansstyrelsen.se

Skriv i ärenderaden: Ansökan utvecklingsmedel dnr. 7391-2019. Glöm inte att vara tydlig med vilken organisation ansökan skickas ifrån.

Ansökan kan även skickas via post:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Enheten för social hållbarhet
Att. Anna Alm Mårtensson

551 86 Jönköping

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Daniel Johansson, Utvecklingsledare
daniel.f.johansson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-223 63 28

Anna Alm Mårtensson, Utvecklingsledare                     
anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-223 60 00 (vxl)

Så här arbetar vi mot mäns våld mot kvinnor i Jönköpings län

I Jönköpings län är arbetet mot mäns våld mot kvinnor organiserat under Jämställdhetsrådet.

Vi samordnar arbetet mot mäns våld mot kvinnor i regionen. Det sker dels via en kommunal styrgrupp som består av personer som ansvarar för socialtjänstens arbete mot mäns våld mot kvinnor i länets 13 kommuner. Dels via avstämningar med personer på ledande befattningar inom exempelvis Region Jönköpings län, statliga myndigheter, kvinno- och tjejjourer, Rädda Barnen, brottsofferjourer med flera.

Länsstyrelsen har, i samråd med styrgruppen, tagit fram en regional handlingsplan som har antagits av Jämställdhetsrådet. Handlingsplanen gäller för 2018, medan de långsiktiga delarna tas med in i 2019. Syftet med handlingsplanen är att den ska ange en riktning för arbetet mot våld i länet.

Under styrgruppen finns det även en referensgrupp som består av personer som arbetar operativt mot våld i nära relationer. Gruppen är behjälplig vid planering och genomförande av aktiviteter.

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00.

Resursteam Heder i Jönköpings län

Kommer du i kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Kanske känner du dig osäker på hur du ska gå vidare? Då finns Resursteam Heder tillgängligt för dig.

Resursteamet kan

 • ge stöd och rådgivning när du misstänker att någon är utsatt för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • hänvisa vidare till annan verksamhet eller tipsa dig om var du kan vända dig för vidare information och stöd.

Tanken är att du i första hand tar kontakt med de som finns inom ditt eget verksamhetsområde, men om behov uppkommer finns alla personer i resursteamet tillgängliga för dig.

Resursteamet består av personer med fördjupad kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck från olika verksamheter. I teamet finns stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna över hela länet. Teamets medlemmar representerar skola, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resursteamet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Folder: Resursteam hederPDF

Kontaktlista Resursteam HederWord

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Så här arbetar vi mot prostitution och människohandel i Jönköpings län

Fokusgruppen prostitution och människohandel

Länsstyrelsen samordnar en fokusgrupp under Jämställdhetsrådet som arbetar strategiskt och operativt mot prostitution och människohandel. I gruppen finns personer som representerar Region Jönköpings län, Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Migrationsverket och Ungdomsmottagningen. Fokusgruppen arbetar bland annat med hur samverkan mellan myndigheter och organisationer ska bli bättre. Gruppen är även en del i de insatser mot sexköp som polisen genomför.

Studie om prostitution i Jönköpings län

2015 publicerade Länsstyrelsen i Jönköpings län studien Osynlig synlig verklighet – prostitution i Jönköpings län. En del i studien är en omfattningskartläggning som bygger på en granskning av webbplatser och sociala medier. En annan del i studien består av berättelser från personer med egen erfarenhet av att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning.

Osynlig synlig verklighet - prostitution i Jönköpings länPDF

Utbildningsmaterial om att se och möta ciskillar med erfarenhet av sex mot ersättning

Sex mot ersättning förknippas oftast med cistjejer och -kvinnor*. Bristande kunskap och normer kring kön, könsidentitet, maskulinitet och sexuell läggning gör att ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning riskerar att osynliggöras. Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga.

* En cisperson är någon som identifierar sig med det kön som tilldelats vid födseln. En transperson är någon vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelats vid födseln.

Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättningPDF

Ta del av en inspelad föreläsning utifrån materialet "Jag vill inte tystas längre" på Youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafridlänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhusetlänk till annan webbplats

I Jönköpings län prioriterar vi barn som bevittar våld

I Jönköpings län är barn som upplever våld ett prioriterat område och Länsstyrelsen samverkar med andra aktörer för att bevaka barns rättigheter och för att bygga upp ett universellt våldspreventivt arbete som på sikt kan nå alla barn i länet.

Läs om Barnahus i Jönköpings län på Region Jönköpings läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionalt strategiarbete

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, landsting och regioner, myndigheter och civilsamhället.

Utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, landsting och regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Våldsförebyggande arbete i Jönköpings län

Länsstyrelsen samordnar det generella förebyggande arbetet mot våld i länet. Både intern och extern samordning är viktigt för ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete, i och med att riskfaktorerna för att utveckla en rad olika problem är desamma.

I länet samverkar vi exempelvis internt kring frågor som rör det brottsförebyggande arbetet, ANDT, föräldrastöd, jämställdhet och våld.

Kontakt