Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

Vad räknas som fordon?

 • Bilar
 • Motorcyklar
 • Mopeder
 • Cyklar
 • Rullskidor
 • Inlines
 • Andra transportmedel

När ska ansökan om tillstånd skickas in?

Gäller det motorfordon ansöker du om tillstånd senast två månader innan tävlingen eller uppvisningen. Går tävlingen eller uppvisningen genom flera län ska ansökan ha kommit in senast tre månader i förväg.

Gäller det cykel eller andra fordon ansöker du om tillstånd senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen.

Lämnar du inte in din ansökan i tid finns risk för att vi inte kommer att handlägga ansökan utan avvisa den.

Vad ska ansökan innehålla?

 • arrangörens namn, adress och telefon
 • kontaktperson med uppgift om telefon
 • typ av tävling eller uppvisning
 • datum och tid, ansvarig för tävlingen eller uppvisningen
 • karta i färg som visar tävlings- eller uppvisningssträckan
 • karta i färg som visar start och mål
 • beräknat antal deltagare
 • eventuellt behov av att stänga av vägar för att genomföra tävlingen eller uppvisningen
 • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

Avgift för handläggning

Vi tar ut en avgift som ska betalas i samband med att ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Avgiften för arrangemang i ett län är 2 300 kronor.
Avgiften för arrangemang som berör flera län är 5 700 kronor.

Betalningen görs till Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885.

Särskilda villkor

För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från den som har ansvarar för vägen tillsammans med din ansökan.

Tävling eller uppvisning med fordon på väg kan kräva tillstånd enligt ordningslagen, till exempel för offentlig tillställning. Du ansöker om det här tillståndet hos Polismyndigheten.

För att få anordna tävling med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd. Med fordon avses bland annat bil, cykel och inlines.      

Vill du ansöka om tävlingar som inte rör motorfordon kan du skriva din ansökan direkt i ett brev eller e-post och skicka till oss.           

Ansökan till det län där tävlingen startar

Berör tävlingen flera län ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen startar. Ansökan för tävling på väg med motordrivna fordon ska göras minst två månader före första tävlingsdag. Berör tävlingen flera län ska ansökan göras minst tre månader före första tävlingsdag. Ansökan om tillstånd för tävling på väg med cykel ska inkomma minst 4 månader innan tävlingen ska äga rum. 

Det kostar pengar att ansöka

För att ansökan ska prövas tas en kostnad ut. Kostnaden är 2 300 kronor för tävling som berör ett län och 5 700 kronor för tävling som berör flera län. Inbetalning ska ske till Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885.

För tävlingar eller uppvisningar med fordon kan i vissa fall tillstånd till offentlig tillställning krävas. Länsstyrelsen prövar om sådant tillstånd krävs.


Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket, kollektivtrafiken och berörd kommun.
 4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt