Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantag kan vara aktuellt bland annat för rörelsehindrade (styrkt med läkarintyg) eller vid körning på golfbanor, parkering i samband med större evenemang, räddningstjänstens övningar eller forskningsprojekt samt inför och vid endurotävlingar för motorcyklar. Den som fått dispens måste ha beslutet med sig och kunna visa upp för polis eller naturvårdsvakt. Länsstyrelsen prövar i varje enskilt fall om särskilda skäl finns om körning på ett betydande sätt inte påverkar allmänna intressen eller känslig natur.

 

Hur blanketten ska skickas in

Länsstyrelsen eftersträvar digital ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era ansökningar till: jonkoping@lansstyrelsen.se

Om du inte har möjlighet att skicka in ansökan via e-post går det bra att skicka med vanlig post till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturavdelningen
551 86 Jönköping

För ansökningar om dispens från terrängkörningslagen har Länsstyrelsen en handläggningstid på 60 dagar från det datumet ansökan inkommit till Länsstyrelsen. För en effektiv handläggning är det viktigt att du fyller i ansökan så utförligt som möjligt och bifogar kartor med det ansökta området tydligt markerat.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Kontakt