Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns länkar till kartor över förorenade områden. Du också läsa om dina skyldigheter om du äger en förorenad fastighet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan själv söka information om förorenade områden i karttjänsten för förorenade områden.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Hur kan jag påverkas av förorenade områden?

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Fastighetsägarens ansvar och skyldigheter för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

  • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
  • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

För mer information kring förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser se

Förorenad mark- syns inte men finns öppnas i nytt fönster

Om du planerar att göra arbeten på din fastighet och du vet att om den är förorenad så behöver du innan arbetet startas kontakta din tillsynsmyndighet för att se om arbetet behöver anmälas.

Anmälningsplikt gäller för en avhjälpandeåtgärd som omfattar en föroreningsskada och där åtgärden bedöms medföra en risk, större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningen.

Tänk på att vara ute i god tid. Anmälan ska skickas in till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan du tänker starta åtgärderna och vara undertecknad av ansvarig verksamhetsutövare.

För mer information om vad en anmälan bör innehålla så finns en

Checklista för innehåll i 28 § anmälanöppnas i nytt fönster

Anmälan gör du via:

Blankett för 28 § anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information se:

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommun miljökontor.

Hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) kan innebära att tillsynsmyndigheten kommer att ta ut en tillsynsavgift. 

Du har blivit kontaktad för att du äger en fastighet som vi har registrerat som ett möjligt förorenat område.  

Vad måste jag göra?

Ingenting; detta brev är ett utskick med uppgifter som kommer att registreras på din fastighet. Vi rekommenderar att du läser igenom brevet och bilagorna och meddelar oss om du hittar någon uppgift som inte stämmer, eller om du har ytterligare information. För att förtydliga är uppgifterna enbart kopplade till en fastighet och inte personer.  

Hur lagras uppgifterna?

Uppgifterna lagras i en databas som kallas för EBH-stödet. Samtliga uppgifter är offentliga och kan begäras ut. EBH-stödet är ett nationellt arbetsverktyg för att förenkla myndigheternas arbete med förorenade områden.  

Vad ska jag göra med dessa uppgifter?

Vi rekommenderar att du sparar uppgifterna tillsammans med övriga uppgifter om din fastighet. Dessa papper är för kännedom och är ingen värdehandling. Du kan när som helst begära ett nytt utdrag.

Vilket ansvar kan fastighetsägaren ha om fastigheten är förorenad?

Läs mer under ansvar ovan.

Vad betyder uppgifterna?

I uppgifterna finns det en branschklass eller en riskklass. Riskklassning och branschklassning görs i ett första skede och det är inte säkert att ett område är förorenat även om det har en av dessa klassningar. Många områden kan få en förändrad riskklass efter undersökning.

Vad är en branschklass?

Branschklass baseras på hur förorenat ett genomsnittligt objekt i just den branschen är och de riskerna som oftast är förknippade med just den specifika branschen. I de fall när ett objekt har både en bransch- och riskklass gäller enbart riskklassen.

Vad är en riskklass?

Den första riskklassen tas fram genom geografiska, geologiska och historiska uppgifter samt intervjuer för ett enskilt objekt och är det som kallas för inventering. Om branschklass generellt säger hur förorenad en bransch är säger riskklassen hur potentiellt förorenat det specifika objektet är. Risklassen som tas fram i inventeringen kan senare fastställas eller ändras med miljötekniska markundersökningar. Risklassen från inventeringen ger länsstyresen hjälp med att prioritera vilka objekt som skall gå vidare till undersökningar. I dagsläget är det riskklass 1 och 2 som är aktuella för vidare undersökningar.

För mer information om inventeringen se MIFO-metodik för inventering av förorenade områden.

Inventering enligt MIFO

MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Länsstyrelsen har i identifieringsarbetet registrerat över 5300 platser i länet som potentiellt förorenade områden. Av dessa är cirka 1300 platser klassade enligt MIFO.

Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare har ett objekt som identifierats som ett potentiellt förorenat område så kan det ställas krav på vidare undersökningar så kallade MIFO fas 2.

MIFO fas 1 är en orienterande studie som bygger på tillgänglig information som finns om objektet och branschen. Informationsinsamling sker bland annat via platsbesök, intervjuer och arkiv. Normalt sker ingen provtagning vid en MIFO fas 1 inventering. Objekt som tilldelas en hög riskklass efter genomförd inventering är prioriterade att genomgå en MIFO fas 2 inventering. Den orienterade studien ligger sedan som grund för MIFO fas 2 inventeringen.

MIFO fas 2 är en översiktlig studie där provtagning sker. Provtagningspunkterna placeras där det är som mest troligt att påvisa förhöjda halter av föroreningar. I en MIFO fas 2 inventering kan både mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader, anläggningar och porluft provtas efter behov. Efter en genomförd MIFO fas 2 inventering riskklassas objektet. Objekt som tilldelas en hög riskklass är prioriterade att genomgå vidare undersökning.

Underlag till i ert arbete med MIFO-inventering som blanketter och PM för olika industrier finns häröppnas i nytt fönster 

Kontakt Helene Jansson, handläggare förorenade områden

helene.jansson@lansstyrelsen.se

010-223 63 10

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna. Men förorenade områden lyfts även i andra delar som detaljplaner och bygglov.

Hur vi jobbar finns beskrivet i det regionala programmet.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områdenöppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller din kommuns miljökontor.

 

Vill du komma i kontakt med oss, fyll i detta formulär och skicka!

 Gäller frågan ett utdrag ur EBH-stödet? Då behöver ni ange fastighetsbeteckning alternativt MIFO ID (6 siffror).

 

 

Förorenade områden och giftfri miljö

Arbetet med förorenade områden är en del för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljömålet Giftfri miljö anses som ett av de svåraste att uppnå. De åtgärder som behövs är stora och komplexa. Även på länsnivå jobbar vi med åtgärder som är knutna till våra åtgärdsprogram. Giftfri miljö ingår i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål och här finns flera åtgärder riktade mot insatser för förorenade områden.

Mer information om vårt miljömålsarbete och åtgärdsprogrammet hittar du under når vi miljömålen.           

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

E-tjänst för komplettering av ärende

I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i Jönköpings län samt ärendets diarienummer 57x-xxxx-20xx (diarienumret står angivet i högra hörnet).

Kompletteringarna ska ha kommit in till oss senast sex veckor efter det att ni blivit delgiven beslutet.

Du kan även komplettera ditt ärende genom e-post jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 57x-xxxx-20xx samt komplettering i ämnesraden.

Observera att du bara behöver skicka in dina dokument en gång, använd då gärna vår e-tjänst. 

Tillsynsavgift

En tillsynsavgift kan tas ut för utförd tillsyn i frågor rörande förorenade områden, enligt 10 kap. miljöbalken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping