Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Klimatförändringar i Jönköpings län

Till år 2100 kommer det regn som faller i länet att koncentreras till kraftiga skurar. Därmed kan vi räkna med fler och allvarligare översvämningar än vi är vana vid. Vi kan också vänta oss värmeböljor som håller i sig upp till två veckor. Idag är genomsnittet två dagar per år.

På grund av att luften blir varmare ökar avdunstningen från marken och vattenytor, och träd och vegetation behöver mer vatten. Därför minskar tillgången på vatten i åar, bäckar, sjöar och i marken. I förlängningen leder det till torka och dricksvattenbrist. Här kan du läsa mer om de klimatförändringar, och effekter, som påverkar länet idag och i framtiden.

Länsstyrelsen har tagit fram klimatanalyser från SMHI för varje kommun i länet. Klimatanalyserna skapades år 2017 och beskriver främst klimatförändringar utifrån begreppen varmare, torrare och blötare.

Dokument

AnebyPDF

EksjöPDF

GislavedPDF

GnosjöPDF

HaboPDF

JönköpingPDF

MullsjöPDF

NässjöPDF

SävsjöPDF

TranåsPDF

VaggerydPDF

VetlandaPDF

VärnamoPDF

En av grundpelarna för länets arbete med klimatanpassning är det regionala åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat”.

Det utgörs av 49 åtgärder som Länsstyrelsen, kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet med klimatanpassning handlar om långsiktighet och att agera förebyggande.

Anpassning till ett förändrat klimatPDF

Kontakt