Licensjakt efter lodjur 2023

Licensjakten är avslutad

Licensjakten efter lodjur i Jönköpings län 2023 är avslutad då samtliga lodjur är avräknade.

Rovbase, för mer information om fällda lodjur i Jönköpings län (t ex kön och vikt) Länk till annan webbplats.

Registreringen görs löpande men först efter avslutad besiktning.

Begreppslista

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll dels från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del av den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och dess livsmiljöer kommer att finnas kvar. Det finns också tillräckligt många individer för att behålla en livskraftig population av arten (se referensvärde). Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet individer närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan län och förvaltningsområden. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställt till 870 individer.

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutade 2019:

  • Summa Norra: 58 föryngringar.
  • Summa Mellersta: 62 föryngringar.
  • Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera att sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt. Förvaltningsmålet i Jönköping är fem föryngringar.

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuell om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge arten funnits i området.

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Frågor och svar

Syftet med att besluta om licensjakt i Jönköpings län är att stabilisera populationen vid länets beslutade förvaltningsmål. Det är viktigt att rovdjursförvaltningen genomförs på ett sätt som leder mot beslutade mål så att den är tydlig och förutsägbar. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens med människor och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Licensjakten omfattar 17 djur. Högst sex honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kg. Fyra honor får fällas i jaktområde 1 och två honor får fällas i jaktområde 2. Uttaget har anpassats utifrån förutsättningar för området och för länet.

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Under inventeringssäsongen 2021/2022 fanns det 246,5 familjegrupper av lodjur i Sverige vilket motsvarar cirka 1441 individer

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat i hela landet. I Jönköpings län har stammen ökat de senaste 10 åren, precis som för södra förvaltningsområdet totalt.

Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabiliseras vid länets förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att 17 lodjur kan jagas i länet. Bedömningen av hur många djur som kan fällas har gjorts i samverkan med länen inom det södra rovdjursförvaltningsområdet, samt med det mellersta och norra förvaltningsområdet. Antalet djur som får fällas baseras bland annat på beräkningar (av Sveriges Lantbruksuniversitet) för hur olika jaktliga uttag kan påverka lodjurspopulationen i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsens tilldelning tar i enlighet med beräkningarna hänsyn till den påverkan som exempelvis trafikolyckor och skyddsjakt kan ha på lodjursstammen i länet. Länsstyrelsens tilldelning och fördelning inom jaktområden tar också hänsyn till lodjurens spridning inom länet och risk för rovdjursangrepp.

Beslut om licensjakt tas av Länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen och föregås av samråd inom det södra förvaltningsområdet samt med övriga förvaltningsområden. Tilldelningen baserar sig bland annat på inventeringsresultat, den regionala förvaltningsplanen och beräkningar av möjligt jaktuttag.

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts eller när det maximala antalet reproduktiva honor fällts.

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Jakten kommer att ske i hela länet men uppdelat på två jaktområden. De två jaktområdena har en specifik tilldelning av antal djur samt ett maximalt antal reproduktiva honor som får fällas. Karta över jaktområdena finns i bilaga 2 i Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur inom området. Detta förutsätter att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. I beslutet finns särskilda villkor som till exempel handlar om krav på jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister och till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Jägarregistret, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur. Villkoren i jaktbeslutet reglerar vidare hur jakten får gå till. Sökning efter lodjursspår med hjälp av motorfordon är till exempel tillåtet men du får inte skjuta, förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet. Fällor är inte tillåtna.

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Jakten avlyses inom ett jaktområde när alla tilldelade djur är fällda eller då antalet reproducerande honor (>14 kg) har fällts.

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, via vår telefonsvarare och sms, samt på vår webbplats. Det är viktigt att alla deltagande jägare ansluter sig till sms-tjänsten för att snabbt få uppgifter om återstående tilldelning. Jakten avlyses när tilldelade djur inom ett jaktområde fällts, när honkvoten är fylld eller då jakttiden löpt ut.

Först och främst ska det inom 30 minuter från påskjutning anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning. Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Förvaltningsrätten i Luleå Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss