Licensjakt efter lodjur 2021

Lodjur, snö, skog

Lodjur. Fotografi taget i hägn. Foto: Lars Petersson.

Licensjakten efter lodjur är avlyst då samtliga lodjur är fällda

Uppdaterad 2021-03-22. Klockan 19:00

I jaktområde 1: 0 lodjur. Jakten är avlyst i jaktområdet.

I jaktområde 2: 0 lodjur. Jakten är avlyst i jaktområdet.

I jaktområde 3: 0 lodjur. Jakten är avlyst i området.

Fällda lodjur

Jaktområde 1
2 mars, 1 vuxen hona.

Jaktområde 2
7 mars, 1 ung hona (ej reproduktiv)
14 mars, 1 vuxen hona.

Jaktområde 3
1 mars, 1 vuxen hane.
2 mars, 1 vuxen hane.
4 mars, 1 vuxen hane.
7 mars, 1 vuxen hane.
22 mars, 1 vuxen hona.

Mellan den 1 mars - 31 mars kommer licensjakt efter åtta lodjur att bedrivas i Jönköpings län. Beslutet om licensjakt efter åtta lodjur har fattats för att lodjursstammen i länet på sikt ska stabiliseras vid målet som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur. Målet för förvaltningen är att det ska finnas fem årliga familjegrupper av lodjur i Jönköpings län. Enligt det senaste inventeringsresultatet (2020) finns i länet åtta familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 44 lodjur.

Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Jönköpings län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt. Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under kontrollerade former. Jakten medger att lodjursstammen i såväl södra rovdjursförvaltningsområdet som i Jönköpings län förblir livskraftig i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka
1100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kronobergs län, Kalmar län och i Östergötlands län.

Beslut - licensjakt efter lodjur i Jönköpings län 2021 Pdf, 1.7 MB.

För dig som vill jaga måste du vara registrerad i Naturvårdsverkets jägarregister samt anmäla dig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Tjänsten är till för att effektivt kunna sprida information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten. Därför ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst. Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan.

Naturvårdsverkets Jägarregister Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00

Begreppslista

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll dels från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del av den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och dess livsmiljöer kommer att finnas kvar. Det finns också tillräckligt många individer för att behålla en livskraftig population av arten (se referensvärde). Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet individer närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan län och förvaltningsområden. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställt till 870 individer.

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutade 2019:

  • Summa Norra: 58 föryngringar.
  • Summa Mellersta: 62 föryngringar.
  • Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera att sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt. Förvaltningsmålet i Kronoberg är fem föryngringar.

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuell om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara uppnått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge arten funnits i området.

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Frågor och svar

Syftet med att besluta om licensjakt i Jönköpings län är att stabilisera populationen vid länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens med människor och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Licensjakten omfattar åtta djur. Högst tre honor i reproduktiv ålder får fällas och hela jakten avlyses när kvoten nåtts. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kg.

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Under inventeringssäsongen 2019/2020 fanns det 189,5 familjegrupper av lodjur i Sverige vilket motsvarar ca 1100 individer.

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen minskat något i hela landet. I Jönköpings län har stammen dock ökat de senaste 10 åren, precis som för södra förvaltningsområdet totalt.

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabiliseras vid länets förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att åtta lodjur kan jagas i länet. Bedömningen av hur många djur som kan fällas har gjorts i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län och baseras bland annat på beräkningar (av Sveriges Lantbruksuniversitet) för hur olika jaktliga uttag kan påverka lodjurspopulationen i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsens tilldelning tar i enlighet med beräkningarna hänsyn till den påverkan som exempelvis trafikolyckor och skyddsjakt kan ha på lodjursstammen i länet.

Beslut om licensjakt tas av Länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län i det södra förvaltningsområdet och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i utifrån resultat från den årliga inventeringen av lodjursföryngringar.

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts eller när tre reproduktiva hondjur fällts

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Jakten kommer att ske i tre jaktområden, ett i nordvästra delen av länet, ett väster om E4:an och ett öster om E4:an. Kartor över jaktområdena finns i bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut om licensjakt. Det är i dessa områden som lodjursstammen är mest förekommande.

Det regleras i beslutet genom särskilda villkor. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister och till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Naturvårdsverkets Jägarregister Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00

 

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur. Villkoren i jaktbeslutet reglerar vidare hur jakten får gå till. Sökning efter lodjursspår med hjälp av motorfordon är till exempel tillåtet men du får inte skjuta, förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet. Fällor är inte tillåtna.

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats. Informationen går även att få via vår telefonsvarare eller sms. Det är viktigt att alla deltagande jägare ansluter sig till sms-tjänsten.

Först och främst ska det genast anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts in informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsperson från Länsstyrelsen). Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Förvaltningsrätten i Luleå Länk till annan webbplats.

Kontakt